International Poland

Audit blog

Najbardziej aktualne wiadomości ze świata audytu.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

15.02.2021

Czym jest ryzyko walutowe?  Jednym z najczęściej spotkanych ryzyk, które występują u większości podmiotów gospodarczych jest ryzyko walutowe(ryzyko kursowe). Możemy je określić jako prawdopodobieństwo…

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

04.01.2021

Jakie jednostki powinny spełnić obowiązek przeprowadzenia audytu? Koniec roku finansowego może rodzić za sobą pytanie kierownictwu jednostki czy dana spółka powinna podlegać obligatoryjnemu badaniu…

Pomoc rządowa w związku z pandemią COVID-19 a sprawozdawczość finansowa

29.12.2020

Ostatnie miesiące pokazują jak jeden czynnik pozagospodarczy jest w stanie wpłynąć na funkcjonowanie firm, płynność procesów gospodarczych oraz na sprawozdawczość finansową. Istotnie, zmiany są…

Zatory płatnicze – problem polskich przedsiębiorstw

16.12.2020

Utrzymanie optymalnego poziomu płynności finansowej jest zdeterminowane wieloma czynnikami. Niewątpliwie wiąże się to ze sprawnym sterowaniem kapitałem obrotowym. Śledząc cykl konwersji gotówki i zagłębiając…

Koronalert: sprawozdanie finansowe

23.03.2020

Koronalert:  Graniczną datą, do której powinno się korygować  sprawozdanie finansowe w związku z faktycznymi lub potencjalnymi skutkami pandemii koronawirusa, jest dzień zatwierdzenia tego sprawozdania…

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 a obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych za okres kończący się w dniu 31.12.2019 i okresy późniejsze

20.03.2020

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 jest już „ekonomicznym trzęsieniem ziemi” dla gospodarki nie tylko Polski, ale i praktycznie całego świata. Mimo, że uderzenie wirusa w nasz…

Europejskie priorytety kontrolne w odniesieniu do sprawozdań spółek publicznych za 2019 rok

18.03.2020

W październiku 2019 roku, ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) opublikowała coroczne stanowisko dotyczące priorytetów kontrolnych do raportów finansowych spółek publicznych za…