International Poland

TAX ALERT 6/2024

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych, czego możemy spodziewać się po projekcie ustawy wprowadzającym zmiany w załączniku z katalogiem budowli i inne... – zapraszamy do przeczytania najnowszego TAX ALERTU!


Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje związane z podatkiem u źródła (WHT). 
 
Przedsiębiorcy domagają się pilnej i kompleksowej reformy WHT. 
Potrzeba konsultacji z opublikowanego 23 września 2023 r. projektu objaśnień, który, mimo że spotkał się z krytyką ekspertów za wykraczanie poza obowiązujące przepisy i wprowadzanie niekorzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców, ma istotny wpływ na praktyki podatkowe.  
 
Konsultacje mają się skupiać na kluczowych zagadnieniach – rzeczywistego właściciela płatności (beneficial owner), podejścia look through do ustalania rzeczywistego właściciela należności, gdy bezpośredni odbiorca nie jest nim sam, oraz zasad opodatkowania (subject to tax).


Małe przedsiębiorstwa będą zwolnione z VAT na terenie całej Unii Europejskiej. 
 

Małe przedsiębiorstwa w UE będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT w innych krajach członkowskich, co ułatwi działalność transgraniczną. Warunkiem jest rejestracja firmy w kraju siedziby oraz kwartalne raportowanie obrotów w każdym państwie UE, jak proponuje Ministerstwo Finansów. W Polsce limit zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. złotych. Nowe przepisy umożliwią firmom z Polski korzystanie ze zwolnienia z VAT za granicą, a firmom zagranicznym – w Polsce.
 

Zwolnienie przysługuje firmom, których roczny obrót nie przekracza 200 tys. złotych. Nowe firmy będą miały limit obliczany proporcjonalnie do okresu działalności w roku. Obecnie firmy zagraniczne rozpoczynające sprzedaż w Polsce muszą rozliczać VAT od pierwszej sprzedaży, a polskie firmy działające za granicą muszą rejestrować się w każdym kraju działalności.
 

Ministerstwo Finansów planuje umożliwienie korzystania ze zwolnienia z VAT transgranicznie, pod warunkiem przestrzegania krajowych limitów oraz unijnego limitu 100 tys. euro. Po przekroczeniu tych limitów zwolnienie przestaje obowiązywać. 


Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców od 1 listopada.  
 
Od 1 listopada mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 
 
Kto może skorzystać?  
Mikroprzedsiębiorcy wpisani do CEIDG.  
→ Firmy z maksymalnie 10 ubezpieczonymi osobami.  
→ Przedsiębiorstwa z przychodem poniżej 2 mln euro rocznie w jednym z dwóch ostatnich lat.  
 
Co obejmują wakacje składkowe?  
✓ Składki na własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe.  
✓ Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.


Odroczenie KSeF do 1 lutego 2026 r.
 
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 r. Do tego czasu zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian. 
 
Ministerstwo Finansów zaproponuje uproszczenia w stosowaniu KSeF, a obowiązek e-fakturowania będzie wprowadzany etapowo: 
Od 1 lutego 2026 r. dla firm o sprzedaży powyżej 200 mln zł w 2025 r. 
 Od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców. 
 
Mimo odroczenia, dostępna jest już wersja produkcyjna Aplikacji Mobilnej KSeF, umożliwiająca wystawianie faktur i ich korekt na smartfonie oraz podgląd faktur. 


Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy wprowadzający zmiany w opodatkowaniu nieruchomości. Jedną z kluczowych zmian jest nowa definicja budowli.
 

Najważniejsze postanowienia: 

→ Autonomiczna definicja budowli i budynku: Propozycja wprowadzenia definicji budowli i budynku bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych. 

→ Katalog budowli: W załączniku do ustawy wyszczególniono obiekty kwalifikowane jako budowle. 

→ Precyzyjne definicje: Budynek będzie definiowany jako obiekt z instalacjami, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty i dach. 

→ Opodatkowanie budynków: Instalacje wewnątrz budynku (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne itp.) nie będą podlegały opodatkowaniu – podstawą opodatkowania będzie powierzchnia użytkowa budynku.
 

Sprecyzowane zmiany: 

→ Budowle w załączniku: Katalog obejmuje m.in. obiekty sportowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, silosy, zbiorniki, wiaty, hangary, porty, przystanie, strzelnice, linie elektroenergetyczne, wały przeciwpowodziowe, parkingi, maszty antenowe i tablice reklamowe. 

→ Opodatkowanie garaży: Obniżenie stawki podatku dla garaży w budynkach mieszkalnych, traktowanych jak część mieszkania. 

→ Zwolnienia podatkowe: Zmiany dotyczące infrastruktury transportowej, w tym kolejowej i lotniskowej, oraz instytutów badawczych.
 

Zmiany te mają na celu uproszczenie i ujednolicenie przepisów, co powinno przynieść większą przejrzystość dla podatników oraz ułatwić zarządzanie procesami budowlanymi.  


Pobierz treść Alertu:
Tax Alert 06.2024

 


Masz pytania? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami: 

Patryk Steidten
Associate Partner, Departament prawno-podatkowy
📞 +48 572 774 158
📧 patryk.steidten@uhy-pl.com 

Edyta Krzywańska
Associate Partner, Doradca podatkowy, Departament prawno-podatkowy 
📞 +48 503 344 029 
📧 edyta.krzywanska@uhy-pl.com 

Michał Serafin
Partner, Departament cen transferowych
📞 +48 795 142 680
📧 michal.serafin@uhy-pl.com