International Poland

TAX ALERT 5/2024

Jakie zmiany czekają nas w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, projekt ustawy dyrektywy Pillar 2 – czyli co wiemy o globalnym podatku minimalnym, jakie nowe plany w sprawie KSeF przygotuje dla nas MF i inne – zapraszamy do przeczytania najnowszego TAX ALERTU! 


Dyrektywa Pillar 2 w Polsce – czyli długo wyczekiwany projekt ustawy w tym zakresie. 

Celem przedmiotowej Dyrektywy jest wyrównanie zasad opodatkowania największych grup kapitałowych, poprzez nałożenie na nie minimalnego podatku w wysokości 15%. Podatek dotyczyć będzie spółek o przychodzie wynoszącym co najmniej 750 mln euro w dwóch z czterech ostatnich lat obrotowych, niezależnie od wysokości podatków jakie płacą. 

26 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy implementującej do polskiego systemu prawnego przepisy Dyrektywy unijnej w zakresie zasad globalnego podatku minimalnego („Pillar II”).  

 • Termin przyjęcia projektu Ustawy przez Radę Ministrów został zaplanowany na III kwartał 2024 r.  
 • Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. (z zastrzeżeniem przepisów o Radzie do Spraw Opodatkowania Wyrównawczego, które mają wejść w życie z dniem ogłoszenia). 
 • Przepisy przejściowe przewidują fakultatywną możliwość stosowania przepisów Ustawy z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2024 r., na podstawie dokonanego wyboru. 
   

Warto zwrócić uwagę, że projekt przewiduje nową instytucję prawną: opinię w sprawie opodatkowania wyrównawczego. Ma ona stanowić „kwalifikowany” rodzaj interpretacji indywidualnej, dopasowany do specyfiki globalnego podatku minimalnego. 

Projekt ustawy wpisany jest do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UC20.  


Ulga na innowacyjnych pracowników – możliwość przeniesienia na kolejne lata.

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) ze względu na niskie dochody, mogą odliczyć koszty kwalifikowane w formie ulgi na innowacyjnych pracowników w ciągu sześciu kolejnych lat. Ulga ta, obowiązująca od 2022 roku, pozwala na pomniejszanie zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R, którzy przeznaczają na nią co najmniej 50% czasu pracy.  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorcy mogą przenosić ulgę na kolejne lata, jeśli nie odliczyli wszystkich kosztów kwalifikowanych z powodu strat podatkowych lub niskiego dochodu. Mogą to zrobić w ciągu sześciu lat następujących po roku, w którym nabyli prawo do ulgi B+R.  

Dyrektor KIS wyjaśnił, że z ulgi można skorzystać już w miesiącu następującym po miesiącu złożenia zeznania rocznego. Jednak, mimo licznych interpretacji, wątpliwości co do niektórych aspektów ulgi pozostają. Na przykład, podatnicy nie muszą informować urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania z ulgi, co urząd skarbowy może odkryć dopiero po zakończeniu roku podatkowego.  


MF: Wcześniejsze testy KSeF od lipca 2025 roku dla wybranych firm.

Ministerstwo Finansów planuje wcześniejsze testowanie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla wybranych firm od lipca 2025 roku, zamiast od 1 lutego 2026 roku. Konsultacje publiczne zaplanowane na czerwiec 2024 roku mają na celu przygotowanie zmian do wdrożenia późną jesienią. Dyrektor departamentu MF, Tomasz Tratkiewicz, zapowiedział, że techniczne założenia KSeF nie ulegną istotnym zmianom, choć możliwe są drobne modyfikacje korzystne dla przedsiębiorców. 


Dyrektywa FASTER – ważny krok w kierunku wprowadzenia ułatwień dla transgranicznych inwestycji w Unii Europejskiej. 

Według danych zgromadzonych przez Komisję Europejską koszty obecnego systemu opodatkowania transgranicznych inwestycji obejmującego m.in. procedury zwrotu podatku, utracone ulgi podatkowe i inne wydatki wynoszą 8,4 miliarda EUR rocznie.  

14 maja 2024 roku Rada Unii Europejskiej osiągnęła porozumienie w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła – Dyrektywa FASTER. 

Jakie kluczowe zmiany wprowadzi? 

 • Elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej: inwestorzy będą mogli uzyskać elektroniczny certyfikat rezydencji, który ułatwi im składanie wniosków o zwrot podatku w formie cyfrowej. 
 • Dwa nowe mechanizmy: system „ulgi u źródła” – w momencie wypłaty dywidend lub odsetek stosowana jest odpowiednia stawka podatku oraz procedura „szybkiego zwrotu”– zwrot nadpłaconego podatku u źródła nastąpi w ustalonym terminie. 
 • Większa harmonizacja: procedury zwrotu podatku zostaną ujednolicane w całej Unii Europejskiej. 

Proces legislacyjny nadal jest w toku i dyrektywa nie została jeszcze przyjęta. Przed formalnym zatwierdzeniem dyrektywy przez Radę Unii konieczne będzie jeszcze skonsultowanie jej z Parlamentem Europejskim. W dalszej kolejności ministrowie państw członkowskich ponownie spotkają się, aby oficjalnie zatwierdzić dyrektywę. Kraje członkowskie będą miały czas do końca 2028 r. na implementację przepisów dyrektywy w swoich systemach prawnych.  


Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753, z późn. zm.) jest związana z wprowadzeniem nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe takie jak cygara i cygaretki oraz określeniem sposobu nanoszenia tych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe. 

Wprowadzenie nowego wzoru znaków akcyzy na cygara i cygaretki związane jest z objęciem od 20 maja 2024 r. tych wyrobów systemem śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych – Track & Trace. W związku z objęciem cygar i cygaretek powyższym systemem, wyroby te będą oznaczane znakami akcyzy, ponieważ banderole pełnią w tym systemie funkcję dodatkowego zabezpieczenia. Konsekwencją wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy na te wyroby są odpowiednie zmiany we wszystkich załącznikach do rozporządzenia. 

Przykładowo: 

 • Określono nowe wzory banderol podatkowych i legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju cygar i cygaretek. 
 • Określono sposób oznaczania cygar i cygaretek – banderole będą nanoszone w dowolnym miejscu na opakowaniu jednostkowym. 
 • Dodano wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy na cygara i cygaretki. 
 • Dodano cygara i cygaretki do wzoru wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol. 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 maja 2024 r. 


Przypominamy! JPK_CIT od 2025 r. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieć obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych w nowej formie tzw. JPK_CIT. Nowe rozwiązanie zakłada raportowanie większej ilości elementów niż obecna struktura JPK_KR.  

Nowy obowiązek będzie nakładany stopniowo: 

 • Po 31.12.2024 r. obejmie podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 milionów euro lub podmioty będące częścią podatkowych grup kapitałowych. 
 •  Po 31.12.2025 r. obejmie wszystkich podatników CIT zobligowanych do przesyłania plików JPK_V7. 
 • Po 31.12.2026 r. obejmie wszystkich pozostałych podatników CIT. 

Bazując na dostępnych informacjach podatnicy CIT powinni uzupełnić dotychczasowe księgi oparte o JPK_KR uzupełnić o m.in.: 

 • numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany; 
 •  numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany do dnia przekazania księgi – w przypadku faktur wystawionych przez podatnika stanowiących dowód księgowy; 
 • wysokość różnicy pomiędzy wynikiem finansowym ustalonym na podstawie przepisów o rachunkowości a wynikiem podatkowym ustalonym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych z dalszymi podziałami.

Pobierz treść Alertu:
Tax Alert 05.2024


Masz pytania? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami: 

Patryk Steidten
Associate Partner, Departament prawno-podatkowy
📞 +48 572 774 158
📧 patryk.steidten@uhy-pl.com 

Edyta Krzywańska
Associate Partner, Doradca podatkowy, Departament prawno-podatkowy 
📞 +48 503 344 029 
📧 edyta.krzywanska@uhy-pl.com 

Michał Serafin
Partner, Departament cen transferowych
📞 +48 795 142 680
📧 michal.serafin@uhy-pl.com