International Poland

TAX ALERT 4/2024

Jakie ułatwienia czekają na przedsiębiorców w ulgach na badania i rozwój (B+R), nowa data obowiązkowego KSeF czy nowelizacja Ordynacji podatkowej – zapraszamy do przeczytania najnowszego TAX ALERTU!


“Zaczynamy niemalże od początku” – takie słowa skierował do uczestników podczas briefingu w sprawie #KSeF minister finansów Andrzej Domański. 

Ministerstwo Finansów ogłosiło dwa terminy wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu eFaktur:
– od 1 lutego 2026 roku dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 mln zł
– od 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich przedsiębiorców

Minister przekazał, że w konsultacjach dotyczących KSeF wzięło udział 10 tysięcy osób, a zakomunikowane dziś decyzje mają być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców. 


Zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiana w Ordynacji podatkowej ma przeciwdziałać wszczynaniu de facto fikcyjnych postępowań przygotowawczych jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się, co do zasady, z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak według art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. 

Złą praktyką urzędów skarbowych było inicjowanie wobec podatników postępowania karnoskarbowego jedynie w celu przerwania biegu pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W obowiązującym stanie prawnym ilekroć zachodzi niebezpieczeństwo przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ może niemal w każdej chwili wszcząć postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, w konsekwencji powodując zawieszenie przedawnienia zobowiązania. 

Problem został zauważony już wcześniej przez sądy administracyjne, m.in. w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. I FPS 1/21) wskazywano na instrumentalne zastosowanie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, które określono jako „nadużycie tej instytucji, godzące w zasadę zaufania do organów państwa, a także zasadę praworządności”. 

W związku z powyższym MRiT proponuje uchylenie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Projekt ma zostać zaopiniowany przez Ministerstwo Finansów, które w 2022 r. planowało usunięcie przedmiotowego przepisu, by rok później wycofać się z proponowanej zmiany.


Zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych ma ułatwić korzystanie z ulgi na badania i rozwój (B+R). 

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy CIT) za koszty kwalifikowane (czyli koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową) uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To m.in. uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze czy międzynarodowe instytuty naukowe. 

MRiT dostrzegło, że skuteczna realizacja prac badawczo-rozwojowych wymaga uzyskania ekspertyz, opinii czy usług doradczych również od podmiotów zewnętrznych. W praktyce często zdarza się, że ekspertyzy, opinie czy usługi doradcze świadczone są przez wyspecjalizowane podmioty, które nie posiadają statusu jednostki naukowej. Jednocześnie współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi nie zawsze w praktyce jest możliwa i uzasadniona. 

W związku z tym resort proponuje usunięcie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT wymogu, aby wyżej wymienione usługi były świadczone przez jednostki naukowe. Spowoduje to większą elastyczność w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. 

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Trzeba zauważyć, że zmiana w proponowanym kształcie będzie dotyczyła jedynie podatników CIT.


Nadchodzą zmiany w składce zdrowotnej! Od 1 stycznia 2025 r. będą obowiązywać nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Skala podatkowa: Wprowadzenie ryczałtowej wysokości składki dla podatników PIT na skali podatkowej.

Podatek liniowy: Podatnicy opodatkowani liniową stawką PIT będą płacić składkę zdrowotną w zależności od dochodu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: Dla przedsiębiorców na ryczałcie, składka będzie zależna od uzyskanych przychodów.

Karta podatkowa – zmiana polegać będzie na obniżeniu składki zdrowotnej liczonej jako 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia (obecnie składka wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia).

Poznaj szczegóły na stronie MF:
https://www.gov.pl/web/finanse/zalozenia-planowanych-zmian-w-skladce-zdrowotnej-przedsiebiorcow


Pobierz treść Alertu:
Tax Alert 04.2024


Masz pytania? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami: 

Patryk Steidten
Associate Partner, Departament prawno-podatkowy
📞 +48 572 774 158
📧 patryk.steidten@uhy-pl.com 

Edyta Krzywańska
Associate Partner, Doradca podatkowy, Departament prawno-podatkowy 
📞 +48 503 344 029 
📧 edyta.krzywanska@uhy-pl.com 

Michał Serafin
Partner, Departament cen transferowych
📞 +48 795 142 680
📧 michal.serafin@uhy-pl.com