International Poland

Tarcza antykryzysowa a prawo podatkowe – co przedsiębiorca powinien wiedzieć i jakie działania podjąć w dobie pandemii COVID-19

W dniu 31 marca 2020 r. ogłoszono o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Specustawa). Tarcza kryzysowa, zawiera liczne zmiany podatkowe, które pragniemy Państwu przybliżyć.

1. Nowe terminy płatności podatków

Jednym z fundamentalnych obowiązków pracodawcy, występującego w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jest uiszczanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Specustawa przewiduje odroczenie terminów na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.. Powyższe odroczenie będą mogli zastosować również płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Nowa Specustawa dopuszcza wprowadzenie przez Radę Gminy zarówno zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jak również odroczenia płatności rat tego podatku za okres kwiecień-czerwiec 2020 roku (nie później niż do końca miesiąca września 2020 r.)

Uwaga! Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek będą mogli stosować płatnicy, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne w związku z COVID-19. W przypadku podatku od nieruchomości należy brać pod uwagę lokalne akty prawne (uchwały i zarządzenia samorządowe).

Kolejnym rozwiązaniem jest rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych. Powyższa ulga może być stosowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

Z przepisów Specustawy wynika również możliwość złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, jednak nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Tego rodzaju działanie zostanie potraktowane jako złożenie zawiadomienia (czynny żal). Wówczas organ podatkowy nie będzie uprawniony do wszczęcia postępowania.

Jakie działania należy podjąć:

  • należy rozważyć złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenia zapłaty podatku na raty);
  • należy sledzić zmiany w lokalnym prawodawstwie w zakresie podatku od nieruchomości.

2. Zmienione możliwości rozliczenia podatków

Zmiany w podatkach dochodowych:

W zakresie podatków dochodowych Specustawa dopuszcza możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy mogą jednorazowo odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., przy czym w kwocie nie wyższej niż 5 milionów złotych.

W Specustawie zawarto przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

W Specustawie zawarte również zostało wyłączenie stosowania w podatkach dochodowych nowych przepisów dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników. Podatnicy nie będą musieli korygować (zwiększać) podstawy obliczenia zaliczki na podatek ze względu na nieuregulowamne zobowiązania.

Uwaga! Prawo do skorzystania z powyższych preferencji przysługuje podatnikom, u których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. (w stosunku rok do roku, bądź konkretny okres do konkretnego okresu tych lat – w zależności od stosowanej ulgi).

Specustawa wprowadza możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w trakcie roku podatkowego przez małych podatników i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Przewidziano również możliwość odliczenia w PIT i CIT wydatków z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych), przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla określonych kategorii podmiotów, przy czym należy zwrócić uwagę, iż wysokość odliczenia wydatku jest zależna od okresu w którym się go dokonuje (może ona wynosić nawet 200% wartości darowizny).

Specustawa przewiduje możliwość korzystania z 5% stawki podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej już przy obliczaniu zaliczek na podatek, a więc już w trakcie roku podatkowego, gdy dotyczy to praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19

Specustawa przewiduje także zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń postojowych wypłacanych dla osób samozatrudnionych oraz osób wykonujących działalność osobiście (na podstawie umów zlecnia, o dzieło itp.), gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. 

Zmiany w podatku VAT:

W projekcie przewidziano odroczenie wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca 2020 r.

Jakie działania podjąć?

  • w celu wstecznego odliczenia straty podatkowej konieczne będzie złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 r.;
  • konieczne będzie ustalenie stosunku przychodów zeszłorocznych do przychodów osiągniętych w 2020 r., również w stosunku do konkretnych okresów (miesięcy czy też kwartałów).

3. Zmiany niektórych obowiązków sprawozdawczych podatników

Specustawa przewiduje odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców.

W ramach Specustawy przewidziane zostało również przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych na wzorze TP-R dla podatników, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

W Specustawie przewidziano także zawieszenie terminów dotyczących raportowania wszystkich schematów podatkowych, w okresie od 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.

Specustawa przewiduje wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia (ZAW-NR) o dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy” do 14 dni.

W czym możemy pomóc?

  • Udzielimy bieżącego wsparcia prawnego i podatkowego w tych – nadzwyczajnych dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego – okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.
  • Pomożemy w odroczeniu płatności podatku lub rozłożeniu na raty zobowiązań podatkowych; przygotujemy wnioski o odroczenie wybranych terminów podatkowych lub ich przywrócenie.
  • Wesprzemy w weryfikacji, czy Państwa przedsiębiorstwo spełnia przewidziane przez Specustawę warunki, uprawniające przedsiębiorstwo do skorzystania z poszczególnych rozwiązań w niej proponowanych.
  • Niektóre zaproponowane w Specustawie rozwiązania wymagają aktywności ze strony przedsiębiorców i złożenia odpowiednich wniosków wraz ze stosownym uzasadnieniem, w tym zakresie również jesteśmy gotowi udzielić niezbędnego wsparcia naszym klientom.

Skontaktuj się z nami

 

Adam Trawiński
Doradca podatkowy
Associate Partner

mob.:   + 48 602 580 553
e-mail:   adam.trawinski@uhy-pl.com

Edyta Krzywańska
Doradca Podatkowy
Manager

mob.:   + 48 503 344 029
e-mail:  edyta.krzywanska@uhy-pl.com

Arkadiusz Juzwa
Doradca Podatkowy
Starszy Manager

mob.:   + 48 664 407 349
e-mail:  arkadiusz.juzwa@uhy-pl.com