International Poland

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

EBI 40/2016

Opublikowano: 09:36 07/06/2016

UHY ECA S.A. (dalej jako: “Emitent”, “Spółka”) z siedzibą w Krakowie zawiadamia o podjęciu informacji o wpłynięciu w dniu 06.06.2016 r. do siedziby Emitenta wniosku Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia UHY ECA S.A., zwołanego na dzień 28.06.2016 r. wraz z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych (w zał.).

Aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 28.06.2016 r., uwzględniającą powyższą zmianę, Zarząd Emitenta przekaże w regulaminowym terminie, zgodnie z § 6 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, tj. co najmniej na 18 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

UHY_ECA_-_ZWZ_-_Wniosek_Akcjonariusza