International Poland

Zbliża się termin złożenia informacji o cenach transferowych za rok 2022!

Druga połowa 2023 r. była gorącym okresem dla cen transferowych. Dopiero pod koniec października Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, interaktywne formularze informacji o cenach transferowych – TPR-C dla osób prawnych oraz TPR-P dla osób fizycznych. Pierwotnie zgodnie z ustawami PIT (art. 23zf ust. 1) i CIT (art. 11t ust. 1), informację o cenach transferowych należało złożyć do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że podmioty, których rok podatkowy był zbieżny z rokiem kalendarzowym, musiały złożyć formularz do 30 listopada 2023 r. Innymi słowy, podmioty miały jedynie miesiąc na zapoznanie się z nowym wzorem formularza i na jego złożenie. Szczęśliwie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. (opublikowanego trzy dni później), przedłużono termin składania informacji o cenach transferowych do 31 stycznia 2024 r., dla tych podatników, którzy byli zobowiązani do jej złożenia w okresie od dnia 3. listopada do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto, w ramach prezentu gwiazdkowego, 22 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało czwartą edycją Informatora TPR – zestawienia pytań i odpowiedzi w zakresie obowiązków raportowania cen transferowych. Oprócz technicznych aspektów wypełniania formularzy TPR za 2022 r., zestawienie wskazówek zawartych w Informatorze uwzględnia zmiany względem Informacji TPR za rok 2021, w tym:

 • zmianę organu, do którego składana jest informacja TPR,
 • wprowadzenie nowych pól w informacji TPR, np. „treść oświadczenia” oraz „wartość transakcji na kraj”,
 • zmiany w zakresie podpisywania formularza TPR,
 • zmianę obliczania wpływu korekty porównywalności na wynik analizy cen transferowych,
 • zmianę sposobu wypełniania informacji TPR przez podmioty posiadające status mikro i małego przedsiębiorcy.

Należy jednak mieć na uwadze, że Informator nie stanowi interpretacji ogólnej prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu Ordynacji Podatkowej.

Zmiana organu, do którego składana jest informacja TPR

Informację o cenach transferowych za rok podatkowy 2021 należało przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie, składając informację za rok 2022, należy zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną, właściwość określa się na podstawie:

 • miejsca prowadzenia działalności,
 • miejsca siedziby – w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu,
 • miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników – w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości w inny sposób.

Nowe pola w informacji TPR i inne zmiany

Nowe formularze TPR zawierają pola, które do tej pory nie występowały np. „treść oświadczenia” i „wartość transakcji na kraj”, natomiast brak jest pól poświęconych danym podmiotu składającego informację.

„Wartość transakcji na kraj” jest nowym polem, w którym wskazuje się wartość transakcji jednorodnej, jaka przypada na konkretny kraj. W przypadku, w którym z jednego kraju pochodzi dwóch kontrahentów, kraj wskazuje się tylko raz, zaś wartości z tych transakcji sumuje się właśnie w tym polu.

Kolejnym, nowym polem w Informacji TPR za 2022 r. jest „treść oświadczenia” o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych (local file) została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. W latach poprzedzających, oświadczenie to było osobnym dokumentem, obecnie stanowi element formularza TPR.

Informacja TPR za rok 2022 zawiera jedynie dane i informacje podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych i nie przewiduje możliwości złożenia deklaracji za inny podmiot.  W związku z tym, odmiennie od formularzy z lat ubiegłych, formularz TPR za 2022 r. nie uwzględnia sekcji, w której opcjonalnie można podać dane podmiotu za który składa się Informację o cenach transferowych.

Zmiany w zakresie podpisywania formularza TPR

Sporządzanie, podpisanie i złożenie Informacji TPR za 2022 r. możliwe jest za pomocą darmowego, interaktywnego formularza dostępnego online, który został udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów. Udostępniono również wzory dokumentów (struktury logiczne dokumentów), które można wykorzystać w aplikacjach stworzonych przez zewnętrzne podmioty, celem złożenie Informacji TRP za ich pomocą. Zrezygnowano natomiast z działających do tej pory formularzy interaktywnych PDF, które pozostają jednak dostępne na cele złożenia Informacji za lata wcześniejsze.

Informacja o cenach transferowych za rok podatkowy 2022 jest podpisywana przez:

 • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,
 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Formularz składany za 2022 r. nie dopuszcza możliwości tzw. „wielopodpisu” czyli podpisania dokumentu przez więcej niż jedną osobę. Wyznaczony do podpisania deklaracji TRP członek organu wieloosobowego musi posiadać pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych (deklaracja UPL-1). Wyznaczenie jednego członka zarządu do podpisywania informacji o cenach transferowych, nie zwalnia z odpowiedzialności pozostałych osób wchodzących w skład organu wieloosobowego za niezłożenie tej informacji.

Podpisanie formularza TPR przez pełnomocnika dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy w charakterze pełnomocnika występuje adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident, któremu udzielono pełnomocnictwa UPL-1. Nie jest możliwe wystąpienie w charakterze pełnomocnika przez inną osobę. Nie ma także konieczności przesyłania do organu podatkowego dodatkowo pełnomocnictwa szczególnego PPS-1.

Aby podpisać i złożyć Informację o cenach transferowych należy najpierw wypełnić dostępny na stronie Ministerstwa Finansów formularz, następnie pobrać go na dysk w formacie XML. Możliwe jest wypełnienie formularza przez inną osobę i wysłanie pliku XML osobie uprawnionej. Tak uzyskany plik należy podpisać przez osobę uprawnioną, która ma następnie za zadanie dodać podpisany plik do strony, z której został pobrany. Po poprawnym załadowaniu dokumentu, system automatycznie przekieruje stronę wysyłki.

Zmiany w ramach korekty cen transferowych

Korektę cen transferowych należy wykazać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją cen transferowych. Co do zasady korekta cen transferowych dotyczy określonej transakcji kontrolowanej. Pamiętać należy, że pojęcia korekty porównywalności wyników nie należy utożsamiać z pojęciem korekty cen transferowych. Dokonanie korekty porównywalności wyników ma na celu doprowadzenie danych z analizy cen transferowych do wyższego poziomu porównywalności z danymi z transakcji badanej. Z kolei Korekta cen transferowych polega na dostosowaniu cen transferowych między podmiotami powiązanymi, w świetle pełnionych przez nie funkcji, ponoszonych ryzyk i angażowanych aktywów, do warunków rynkowych. Warunki dokonania korekty cen transferowych określone zostały w art. 11e Ustawy.

Zmiana sposobu wypełniania informacji TPR przez podmioty mające status mikro i małego przedsiębiorcy

Zgodnie z Prawem Przedsiębiorców (art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2), mikroprzedsiębiorcą jest taki przedsiębiorca, który zatrudniał śródrocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w PLN 2 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 2 mln Euro. Natomiast w przypadku małego przedsiębiorcy, tak rozumiany obrót/suma aktywów nie może przekraczać równowartości 10 mln Euro, a zatrudnienie śródroczne musi wynosić mniej niż 50 pracowników.

Zgodnie z art. 11q ust. 3a, podmioty mające status mikroprzedsiębiorcy bądź małego przedsiębiorcy, nie muszą zawierać w lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej bądź analizy zgodności.  Aby skorzystać z tego zwolnienia w Informacji TRP za rok 2022, status mikro- bądź małego przedsiębiorcy musiał być spełniony w 2021 r. Wystarczy jednak, że status posiada jedynie podmiot składający TPR – nie ma konieczności, aby jego kontrahent również posiadał ten status. Należy jednak podkreślić, że w przypadku, kiedy tylko jedna ze stron transakcji jest mikro- bądź małym przedsiębiorcą, jej kontrahentowi nie przysługuje omawiane zwolnienie i musi on sporządzić oddzielną analizę cen transferowych.

TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi:

www.podatki.gov.pl/media/9686/informator-tpr-2022.pdf

 

Lidia Adamska
Młodszy Konsultant Podatkowy