International Poland

Sprawozdanie Finansowe według MSSF/MSR i UoR

Publikacja Sprawozdanie Finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości szczegółowo i wyczerpująco omawia zagadnienia związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według MSR/MSSF jak i ustawy o rachunkowości. Analizuje poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat pod kątem wyceny, prezentacji i konieczności ujawnień w sprawozdaniu finansowym wymaganych, zarówno na gruncie polskich  jak i międzynarodowych regulacji bilansowych.

Książka zawiera także liczne przykłady praktyczne i zadania oraz rozwiązania wynikające z treści standardów i interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które pomogą każdemu księgowemu  w prawidłowym zamknięciu roku.
Publikacja Sprawozdanie Finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości, kładzie szczególny nacisk na zmiany przepisów międzynarodowych obowiązujących dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 i późniejszych uwzględniając m.in.:

  • MSSF 3 „ Połączenia jednostek”
  • MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
  • MSR 1 „ Prezentacja sprawozdań finansowych”
  • MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
  • MSR 39 „ Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”