International Poland

Termin na złożenie powiadomienia CBC-P oraz formularza ORD-U coraz bliżej

Zbliżający się termin 31 marca wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków sprawozdawczo–informacyjnych, do których należy między innymi złożenia powiadomienia CBC-P, a także złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami tzw. formularz ORD-U.

Pierwszy z tych obowiązków dotyczy podmiotów należących do grup kapitałowych, które podlegają raportowaniu Country-by-Country (CBC). Celem wdrożenia raportowania jest przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków. W rezultacie międzynarodowe grupy kapitałowe przekazują do administracji podatkowej informacje takie jak zrealizowane przychody, osiągnięte zyski, zapłacony podatku czy miejsce prowadzenia działalności i jej przedmiot. Pozyskane przez administrację podatkową informacje podlegają wymianie z innymi państwami.

Co do zasady, do złożenia informacji o grupie podmiotów (CBC-R) zobowiązana jest spółka dominująca grupy kapitałowej, której:

  • przychody skonsolidowane przekroczyły wartość 3,25 mld PLN, w przypadku skonsolidowanych sprawozdań w PLN,
  • lub 750 mln EUR albo równowartość tej kwoty, w pozostałych przypadkach.

Jednakże wszystkie jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej, której dotyczy obowiązek CBC, są zobowiązane do złożenia powiadomienia (CBC-P). W CBC-P należy wskazać jednostkę składającą CBC-R poprzez podanie jej danych identyfikacyjnych i adresu oraz państwa lub terytorium, w którym zostanie złożona informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienie CBC-P należy złożyć w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego grupy kapitałowej. Powiadomienie składa się do Szefa KAS wyłącznie w formie elektronicznej, z użyciem wzoru powiadomienia CBC-P zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów.

Za niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia CBC-P lub złożenie powiadomienia CBC-P niepełnego, lub niezgodnego z posiadanymi danymi grozi kara administracyjna w wysokości do 1 mln PLN.

Termin 31 marca dla większości spółek oznacza także termin do złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami tzw. formularz ORD-U. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów obowiązanych do złożenia formularza TPR. Jednakże zwolnienie nie znajdzie zastosowania dla podmiotów, które zawierają bezpośrednio transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi mającymi siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym,  o wartości przekraczającej 2 500 000 zł (w przypadku transakcji finansowej) lub 500 000 zł (w przypadku pozostałych rodzajów transakcji), co może powodować obowiązek składania zarówno deklaracji TPR, jak i ORD-U. W konsekwencji dla bezpośrednich transakcji rajowych zawartych z podmiotami niepowiązanymi, pomimo przekroczenia progów, obowiązek złożenia formularza ORD-U nie powstanie.

Informację ORD-U sporządza się w przypadkach:

  • transakcji z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo (próg powiązań kapitałowych wynosi 5%), gdy suma należności albo zobowiązań wynikających z umów przekroczyła równowartość 300.000 euro,
  • transakcji z nierezydentami posiadającymi w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, jeśli jednorazowa wartość należności lub zobowiązań wynikających z umowy przekroczy równowartość 5.000 euro.

Podobnie jak w przypadku powiadomienia raportowania CBC, formularz ORD-U należy złożyć w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki.

Kinga Burgiel
Konsultant podatkowy – Dział Cen Transferowych 

e-mail: kinga.burgiel@uhy-pl.com