International Poland

Zmiana firmy Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu

EBI 23/2016

Opublikowano: 16:05 06/04/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym podjął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 stycznia 2016 roku (RB 3/2016). Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości zmienione postanowienia Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 02.02.2016 r., uwzględniający zarejestrowane przez Sąd zmiany.

Zarejestrowane zmiany dotyczą m.in. firmy Spółki, w związku z powyższym Emitent występuje w obrocie gospodarczym pod firmą: “UHY ECA Spółka Akcyjna”.

Statut dostępny jest również na stronie internetowej Emitenta, w części Strefa Inwestora/Spółka/Dokumenty korporacyjne.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

UHY_ECA_statut_tekst_jednolity

UHY_ECA_zmiany