International Poland

Zbycie udziałów w jednostce zależnej

EBI 38/2016

Opublikowano: 12:02 03/06/2016

W nawiązaniu do raportu 27/2016 oraz 28/2016 Zarząd UHY ECA (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 02.06.2016 r. umowy sprzedaży udziałów jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta – Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej. Do tej pory w ramach grupy UHY ECA funkcjonowały dwa podmioty świadczące usługi audytorskie tj. Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (nr podmiotu 3436) oraz UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (nr podmiotu 3115). Zgodnie z dotychczasowym modelem działalności Grupy UHY ECA, spółka Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k. skoncentrowana była na obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, spółek Skarbu Państwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. obsługiwała przede wszystkim jednostki zainteresowania publicznego, podmioty oraz grupy kapitałowe należące do międzynarodowych koncernów.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z konsekwentnie wdrażaną przez Grupę Kapitałową strategią, podjęta została decyzja o skoncentrowaniu działalności audytorskiej w obrębie jednego podmiotu, tj. UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. W konsekwencji Emitent postanowił o sprzedaży udziałów jednostki i zakończeniu działalności spółki Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Usługi audytorskie będą w pełnym zakresie oferowane w ramach jednostki zależnej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. przy wykorzystaniu posiadanych przez tą spółkę zasobów ludzkich. W związku z powyższym Emitent nie spodziewa się istotnego wpływu na realizowane przychody oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej.

W następstwie powyższego Emitent informuje o zawarciu umowy sprzedaży udziałów Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na rzecz osoby fizycznej. Jako komandytariusz udział Emitenta jako wspólnika w ww. spółce wynosił 98%. Na mocy umowy Emitent zbył ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) w spółce Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za cenę 1,00 złoty. Wartość bilansowa posiadanych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 0 zł.

W pozostałych postanowieniach Umowa nie odbiega od ogólnych standardów dla tego typu umów. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a osobami nabywającymi udziały.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.