International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Komputronik S.A.

ESPI 13/2016

Opublikowano: 16:22 14/10/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych w następującym zakresie:

1. Przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Komputronik S.A., sporządzonego na dzień 30 września 2016 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

2. Przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik S.A., sporządzonego na dzień 30 września 2016 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

3. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Komputronik S.A., sporządzonego na dzień 31 marca 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

4. Badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik S.A., sporządzonego na dzień 31 marca 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Komputronik S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.