International Poland

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UHY ECA S.A. w dniu 28.06.2016 r.

EBI 46/2016

Opublikowano: 12:53 29/06/2016

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2016 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się” oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

protokol_ZWZA_28.06.2016