International Poland

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA S.A. w dniu 08.01.2016 r.

EBI 3/2016

Opublikowano: 12:52 08/01/2016

Zarząd ECA S.A. z siedzibą w Krakowie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”) w dniu 08.01.2016 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”, zgłoszone sprzeciwy oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że uchwałą nr 5/2016 NWZA dokonano zmian w Statucie Emitenta:

Dotychczas obowiązujący tekst § 1 Statutu:

„§ 1. Firma Spółki brzmi „ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „ECA S.A.”.

Treść § 1 Statutu po zmianie:

„§ 1. Firma Spółki brzmi „UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „UHY ECA S.A.”.

Dotychczas obowiązujący tekst § 17 Statutu:

㤠17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.

2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,

4) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla Członków Zarządu,

5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Członków Zarządu,

6) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku spółki po likwidacji,

7) akceptowanie wniosków Zarządu W sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki ECA S.A.,

8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,

9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej ECA,

10) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji, ustaloną przez Zarząd,

11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej,

12) rozpatrzenie i opiniowanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia

13) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

14) udzielenie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów.

3. Do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może według własnego uznania tworzyć komitety, np. komitet audytu i wynagrodzeń.

Treść § 17 Statutu po zmianie:

㤠17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.

2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UHY ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,

4) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla Członków Zarządu,

5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Członków Zarządu,

6) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku spółki po likwidacji,

7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki UHY ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki UHY ECA S.A.,

8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,

9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej UHY ECA,

10) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji, ustaloną przez Zarząd,

11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej,

12) rozpatrzenie i opiniowanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,

13) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

14) udzielenie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów.

3. Do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może według własnego uznania tworzyć komitety, np. komitet audytu i wynagrodzeń.”.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Emitenta weszła w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

tresc_uchwal_NWZA_08.01.2016