International Poland

Sprostowanie raportu 27/2016 – Decyzja o zbyciu lub likwidacji jednostki z Grupy

EBI 28/2016

Opublikowano: 23:13 05/05/2016

Emitent przekazuje sprostowanie dotyczące informacji przekazanej raportem bieżącym 27/2016. Decyzja, o której mowa w ww. raporcie, tj. o zbyciu ogółu praw i obowiązków wspólników lub likwidacji jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta – Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie ma charakteru decyzji wiążącej, a jedynie popartych przez Radę Nadzorczą rozważań wynikających z docelowej struktury Grupy Kapitałowej. Emitent planuje w dłuższym horyzoncie czasowym skoncentrowanie usług audytorskich w ramach jednej jednostki zależnej, co pozwoli usprawnić model funkcjonowania całej Grupy.

Emitent przekaże stosowny raport w przypadku zapadnięcia ostatecznej decyzji dotyczącej spółki Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.