International Poland

Raport miesięczny za wrzesień 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 54/2016

Opublikowano: 09:42 25/10/2016

Zarząd UHY ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 30 września 2016 r.:

W systemie EBI:

52/2016 Raport miesięczny za sierpień 2016r. wraz z danymi finansowymi

W systemie ESPI:

Brak raportów.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wypłaty dywidendy, dnia 01.09.2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,04 zł za akcję.

Nadchodzące wydarzenia:

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2016r., raport okresowy za III kwartał br. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10.11.2016r.

5) Wynik finansowy za wrzesień 2016 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA we wrześniu br. wypracowała blisko 0,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym stratę ze sprzedaży na poziomie 69,4 tys. zł. Strata netto we wrześniu wyniosła 69,6 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 0,5 mln zł, osiągając przy tym 11 tys. zł zysku ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 45,1 tys. zł. Narastająco na koniec września 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 7,15 mln zł, a zysk netto blisko 1 mln zł. Oznacza to wzrost wyniku finansowego netto o 81,5 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.