International Poland

Raport miesięczny za styczeń 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI  14/2016

Opublikowano: 10:59 25/02/2016

Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za styczeń 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 stycznia 2016 r.:

W systemie EBI:

6/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

5/2016 Raport miesięczny za grudzień 2015 r. wraz z danymi finansowymi

4/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego EFIX Dom Maklerski S.A.

3/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA S.A. w dniu 08.01.2016 r.

2/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego EDISON S.A.

1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

W systemie ESPI:

2/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Raport o numerze 1/2016 został przekazany na kancelarię poufną KNF, zgodnie z wymogami art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie.

4) Kalendarz inwestora

W dniu 08.01.2016 r. zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym 11.12.2015 r., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2016 r., raport okresowy za IV kwartał br. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11.02.2016 r.

5) Wynik finansowy za styczeń 2016 r.

Grupa kapitałowa ECA w styczniu br. wypracowała 487 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym stratę ze sprzedaży na poziomie 54 tys. zł. Strata netto za pierwszy miesiąc 2016 roku wyniosła 76 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 526 tys. zł, osiągając przy tym 12 tys. zł straty ze sprzedaży. Strata netto wyniosła 43 tys. zł. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych. Zlecenia realizowane są przez okres kilku miesięcy stąd znaczna rozbieżność w osiąganych przychodach w pierwszym miesiącu roku.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.