International Poland

Raport miesięczny za sierpień 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 52/2016

Opublikowano: 13:30 23/09/2016

Zarząd UHY ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 sierpnia 2016 r.:

W systemie EBI:

51/2016 Raport miesięczny za lipiec 2016r. wraz z danymi finansowymi

50/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016r.

W systemie ESPI:

12/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych PBS Finanse S.A.

4) Kalendarz inwestora

W dniu 11.08.2016r. Emitent opublikował raport okresowy za II kwartał bieżącego roku.

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wypłaty dywidendy, dnia 01.09.2016r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,04 zł za akcję.

Nadchodzące wydarzenia:

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2016r., raport okresowy za III kwartał br. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10.11.2016r.

5) Wynik finansowy za sierpień 2016 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA w sierpniu br. wypracowała 0,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 270 tys. zł. Zysk netto w sierpniu wyniósł 280 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły blisko 0,7 mln zł, osiągając przy tym 140,2 tys. zł zysku ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 171,2 tys. zł. Narastająco na koniec sierpnia 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 6,57 mln zł, a zysk netto 1,07 mln zł. Oznacza to wzrost wyniku finansowego netto o 196 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.