International Poland

Raport miesięczny za maj 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 45/2016

Opublikowano: 16:00 24/06/2016

Zarząd UHY ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za maj 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 maja 2016 r.:

W systemie EBI:

37/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

36/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Navimor-Invest S.A.

35/2016 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

34/2016 Raport miesięczny za kwiecień 2016 r. wraz z danymi finansowymi

33/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 r.

32/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

31/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

30/2016 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015

29/2016 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015

28/2016 Sprostowanie raportu 27/2016 – Decyzja o zbyciu lub likwidacji jednostki z Grupy

27/2016 Decyzja o zbyciu lub likwidacji jednostki z Grupy

W systemie ESPI:

4/2016 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad

3/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 r.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów okresowych, w dniu 10.05. br. Emitent opublikował jednostkowy i skonsolidowany raportu roczny za rok 2015. Raport okresowy za I kwartał 2016 r. ukazał się w dniu 12.05. br. Na dzień 28.06 br. Emitent zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Emitent opublikował w dniu 19.05. br.

5) Wynik finansowy za maj 2016 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA w maju br. wypracowała 0,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 57 tys. zł. Strata netto w maju wyniosła 74 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 0,9 mln zł, osiągając przy tym 270 tys. zł zysku ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 253 tys. zł. Narastająco na koniec maja 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 4,35 mln zł, a zysk netto 694 tys. zł. Oznacza to spadek wyniku finansowego netto o blisko 169 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.