International Poland

Raport miesięczny za luty 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 20/2016

Opublikowano: 09:24 25/03/2016

Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 29 lutego 2016 r.:

W systemie EBI:

16/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

15/2016 Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

14/2016 Raport miesięczny za styczeń 2016 r. wraz z danymi finansowymi

13/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego PiLab S.A.

12/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego MedApp S.A.

11/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

10/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Navimor-Invest S.A.

9/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

8/2016 Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

7/2016 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

W systemie ESPI:

Brak raportów.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2016 r., raport okresowy za IV kwartał br. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11.02.2016 r.

5) Wynik finansowy za luty 2016 r.

Grupa kapitałowa ECA w lutym br. wypracowała 790 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 199 tys. zł. Zysk netto w lutym wyniósł 206 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 783 tys. zł, osiągając przy tym 197 tys. zł zysku ze sprzedaży. Zysk netto wynosił 211 tys. zł. Narastająco na koniec lutego 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 1,3 mln zł, a zysk netto 130 tys. zł. Oznacza to spadek wyniku finansowego netto o 4 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych. Tendencja ta widoczna jest w zaprezentowanych danych. Trwa okres pozyskiwania klientów na badania sprawozdań finansowych, Emitent na bieżąco informuje o pozyskaniu istotnych zleceń.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.