International Poland

Raport miesięczny za listopad 2016 wraz z danymi finansowymi

EBI 57/2016

Opublikowano: 13:00 23/12/2016

Zarząd UHY ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 30 listopada 2016 r.:

W systemie EBI:

56/2016 Raport miesięczny za październik 2016 wraz z danymi finansowymi

55/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016r.

W systemie ESPI:

15/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Artifex Mundi S.A.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2016r., raport okresowy za III kwartał br. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10.11.2016 r.

5) Wynik finansowy za listopad 2016 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA w listopadzie br. wypracowała blisko 0,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym stratę ze sprzedaży na poziomie 167,1 tys. zł. Strata netto w listopadzie wyniosła 17,2 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły blisko 0,5 mln zł, osiągając przy tym 150,9 tys. zł straty ze sprzedaży. Strata netto wyniosła 147 tys. zł. Narastająco na koniec listopada 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 8,08 mln zł, a zysk netto 687 tys. zł Oznacza to wzrost wyniku finansowego netto o 223,2 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

 Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.