International Poland

Raport miesięczny za lipiec 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 51/2016

Opublikowano: 08:35 25/08/2016

Zarząd UHY ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 lipca 2016 r.:

W systemie EBI:

49/2016 Raport miesięczny za czerwiec 2016 r. wraz z danymi finansowymi

W systemie ESPI:

8/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

9/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Impera Capital S.A.

10/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Alta S.A.

11/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zastal S.A.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów okresowych, w dniu 11.08. br. Emitent opublikował raport okresowy za II kwartał 2016 r.

5) Wynik finansowy za lipiec 2016 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA w lipcu br. wypracowała 0,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym stratę ze sprzedaży na poziomie 46 tys. zł. Strata netto w lipcu wyniosła 45 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 0,6 mln zł, osiągając przy tym 30 tys. zł straty ze sprzedaży. Strata netto wyniosła 64 tys. zł. Narastająco na koniec lipca 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 5,78 mln zł, a zysk netto 824 tys. zł. Oznacza to wzrost wyniku finansowego netto o blisko 125 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie. Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.