International Poland

Raporty rok 2021

ESPI 13/ 2021 Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

ESPI 12/2021 KOR Korekta raportu nr 12/2021 z dn. 27 lipca 2021 r. Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach

ESPI 12/ 2021 Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach

ESPI 11/ 2021 Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o ustaniu stosunku dominacji

EBI 20/ 2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

ESPI 10/ 2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

EBI 19/ 2021 Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESPI 9/ 2021 Zbycie przedsiębiorstwa Spółki

EBI 18/ 2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

EBI 17/ 2021 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

EBI 16/ 2021 Rozwiązanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

ESPI 8/ 2021 Otrzymanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa

ESPI 7/ 2021 Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji

ESPI 6/2021 Zmiana stanu posiadania akcji

EBI 15/2021 Zarządzenie drugiej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał podjętych do przerwy

ESPI 5/ 2021 Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce oraz osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR

EBI 14/ 2021 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

EBI 13/ 2021 Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał podjętych do przerwy

ESPI 4/ 2021 Korekta załącznika do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 UHY ECA S.A.

EBI 12/2021 Korekta załącznika do raportu bieżącego EBI nr 11/2021 UHY ECA S.A.

ESPI 3/2021 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBI 11/2021 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESPI 2/2021 Powzięcie wiedzy o zawarciu przez znaczących akcjonariuszy umowy inwestycyjnej

ESPI 1/ 2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2021 r.

EBI 10/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2021 r.

EBI 9/2021 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020

EBI 8/ 2021 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020

EBI 7/2021 Informacja o podpisaniu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych

EBI 6/2021 Wypowiedzenie umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych

EBI 5/2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

EBI 4/2021 Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

EBI 3/2021 Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.

EBI 2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

EBI/1/2021 Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki