International Poland

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.08.2020 r.

EBI 8/2020

Opublikowano: 11:12 04/08/2020

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w biurze Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2_projekty uchwał na ZWZA

3_informacja o liczbie akcji ZWZA

4_pełnomocnictwo osoba prawna wzór

5_pełnomocnictwo osoba fizyczna wzór

6_formularz do głosowania przez pełnomocnika

7_proponowane zmiany Statutu UHY ECA S.A.