International Poland

Wpływ skutków pandemii na działalność Grupy Kapitałowej UHY ECA

ESPI 1/2020

Opublikowane: 15:59 17/04/2020

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 skutkującym ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując się zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 roku, informuje o wpływie pandemii na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.

W dniu 17 kwietnia 2020 roku Zarząd Emitenta przeprowadził gruntowną ocenę sytuacji zarówno Emitenta jak i jego Grupy Kapitałowej, oceniając ją jako dobrą i stabilną, co zostało przyjęte w formie uchwały. Powyższe zostało uznane za informację poufną, z uwagi na zakładany istotny, negatywny wpływ pandemii na większość branż. Pandemia i ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w sposób bezpośredni nie wpływają obecnie na działalność Emitenta. Emitent informuje, że podjął niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadził szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom. Do głównych działań zaliczyć można między innymi zmianę organizacji pracy grupy.

W dłuższej perspektywie Emitent spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 mogą mieć istotny i potencjalnie niekorzystny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy Kapitałowej UHY ECA. Do głównych zagrożeń, które w sposób pośredni mogą wpłynąć na działalność Grupy Emitenta zaliczyć można w szczególności: spowolnienie całej gospodarki, upadłość lub ograniczenie działalności części klientów, a także niewypłacalność i brak bieżącego regulowania należności.

Emitent na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację, a także podejmuje działania w celu minimalizacji wpływu negatywnych skutków pandemii na działalność spółek Grupy UHY ECA.

Powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu. Ostateczny wpływ skutków pandemii, a także stopień tego wpływu jest obecnie nieznany i niemożliwy do wiarygodnego oszacowania oraz uzależniony od wielu czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta. Aktualny wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy prezentowany będzie w raportach okresowych oraz, w przypadkach o dużej istotności, w raportach bieżących w trybie rozporządzenia MAR.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.