International Poland

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy

EBI/11/2020

Opublikowano: 2020-08-31 16:16:10

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 10/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 207 501,04 zł, tj. 0,04 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 30 września 2020 roku. Z kolei termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 14 października 2020 roku.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę, objętych dywidendą, wynosi 5 187 526 sztuk.

Podjęta treść uchwały w przedmiocie podziału zysku została zaproponowana przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy rozpatrywaniu tego punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.