International Poland

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2020 r.

EBI/10/2020

Opublikowano: 2020-08-31 16:13:35

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.08.2020 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie było sytuacji w której nie podjęłoby uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Ponadto, Zgromadzenie dokonało zmian w Statucie Spółki.

Dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu:

 

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

1) wydawanie książek (58.11.Z),

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana(74.90.Z),

7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych(70.10.Z),

10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).”

 

Uchwalona treść § 3 ust. 1 Statutu:

 

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydawanie książek (58.11.Z),

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

11) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),

13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).”

Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ECA_200831_WZ_tresc_uchwal