International Poland

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019

EBI/7/2020

Opublikowano: 2020-06-30 15:48:59

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 5/2020 z dnia 20 maja 2020 r., Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok 2019