International Poland

Informacja o podpisaniu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych

EBI 3/2020

Opublikowano: 2020-04-03 17:30:19

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 03 kwietnia 2020 r. podpisał ze spółką Satelles Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr ewidencyjnym 3463 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2019 oraz 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.