International Poland

Raporty 2011

Raporty 2011


112/2011 Zmiana komplementariusza w spółce zależnej

111/2011 Wybór spółki z grupy firm ECA Auxilium do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

110/2011 Raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 roku.

109/2011 Zmiana stanu posiadania

108/2011 Sprzedaż akcji Emitenta.

107/2011 Korekta raportu nr 106/2011″Ujawnienie stanu posiadania” z dnia 9.12.2011r.

106/2011 Ujawnienie stanu posiadania

105/2011 Zmiana stanu posiadania

104/2011 Zmiana stanu posiadania

103/2001 Zmiana stanu posiadania

102/2011 Zmiana stanu posiadania

101/2011 Rejestracja połączenia, zmiany nazwy Emitenta oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji.

100/2011 Skup akcji własnych.

99/2011 Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

98/2011 Skup akcji własnych.

97/2011 Zawarcie umów na Autoryzowane Doradztwo

96/2011 Raport miesięczny za miesiąc październik 2011 roku.

95/2011 Skup akcji własnych.

94/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

93/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

92/2011 Skup akcji własnych.

91/2011 Zmiana Wiceprezesa Zarządu Auxilium S.A.

90/2011 Skup akcji własnych.

89/2011 Zakup jednostek funduszu.

88/2011 Skup akcji własnych.

87/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

86/2011 Odkupienie jednostek uczestnictwa.

85/2011 Raport Kwartalny – III kwartał 2011 r. – raport znajduje się również w zakładce Raporty Okresowe

84/2011 Zmiana Animatora Rynku

83/2011 Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2011 roku.

82/2011 Połączenie AUXILIUM S.A. z ECA GROUP

81/2011 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 19.10.2011 r.

80/2011 Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnej.

79/2011 Treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

78/2011 Skup akcji-okres zamknięty.

77/2011 Skup akcji własnych.

76/2011 Skup akcji własnych.

75/2011 Zakup akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej.

74/2011 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Auxillium S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ECA Group Sp. z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

73/2011 Rozpoczęcie realizacji programu nabywania akcji własnych, skup akcji.

72/2011 Regulamin programu nabywania przez spółkę AUXILIUM SA akcji własnych

71/2011 Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2011 roku.

70/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

69/2011 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Auxillium S.A. oraz “ECA Group” Sp.z o.o.wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

68/2011 Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę z grupy firm Auxilium

67/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

66/2011 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2011 roku.

65/2011 Zakup akcji Emitenta.

64/2011 Zawarcie umów na Autoryzowane Doradztwo

63/2011 Zakup akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej

62/2011 Zawarcie umów na Autoryzowane Doradztwo

61/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania finansowego

60/2011 Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

59/2011 Raport Kwartalny – II kwartał 2011 r.

58/2011 Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2011 roku.

57/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego.

56/2011 Wybór spółki z którą Emitent planuje połączenie do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

55/2011 Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

54/2011 Wybór spółki z którą Emitent planuje połączenie do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

53/2011 Likwidacja oddziału Auxilium S.A. w Gdyni

52/2011 Skup akcji własnych

51/2011 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

50/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2011 r.

49/2011 Wybór spółki z którą Emitent planuje połączenie do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

48/2011 Wybór spółki z którą Emitent planuje połączenie do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

47/2011 Raport miesięczny za miesiąc maj 2011 roku.

46/2011 Zakup akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej.

45/2011 Wybór spółki z którą Emitent planuje połączenie do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

44/2011 Umowa inwestycyjna.

43/2011 Zakup akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej.

42/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM S.A.

41/2011 Podpisanie planu połączenia AUXILIUM S.A. z ECA GROUP Sp. z o.o..

40/2011 Zawarcie Umowy Akcjonariuszy i Udziałowców zmierzające do połączenia przez przejęcie Auxilium S.A. z ECA Group Sp. z o.o..

39/2011 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2011 roku.

38/2011 Raport roczny za 2010 rok raport znajduje się również w zakładce: Raporty Okresowe

37/2011 Istotna informacja

36/2011 Oddalenie przez Sąd powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

35/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

34/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok.

33/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

32/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

31/2011 Propozycja Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010 oraz skupu akcji własnych.

30/2011 Istotne decyzje dla rozwoju Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą na jej posiedzeniu.

29/2011 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

28/2011 Raport kwartalny I kwartał 2011 roku raport znajduje się również w zakładce: Raporty Okresowe

27/2011 Raport miesięczny za miesiąc marzec 2011 roku.

26/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

25/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

24/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

23/2011 Umowa inwestycyjna.

22/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

21/2011 Raport miesięczny za miesiąc luty 2011 roku.

20/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

19/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

18/2011 Zawieszenie rozmów w temacie transakcji połączenia

17/2011 Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2011 roku.

16/2011 Umowa inwestycyjna.

15/2011 Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

14/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

13/2011 Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

12/2011 Wydłużenie terminu sporządzenia planu połączenia.

11/2011 Informacja dotycząca umowy inwestycyjnej.

10/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

9/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

8/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

7/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

6/2011 Raport Kwartalny – IV kwartał 2010 r. raport znajduje się również w zakładce: Raporty Okresowe

5/2011 Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2010 roku.

4/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

3/2011 Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji połączenia przez przejęcie Auxilium z ECA.

2/2011 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego