International Poland

Raporty 2010

Raporty 2010


69/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

68/2010 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji propozycji połączenia Auxilium i ECA

67/2010 Raport miesięczny za miesiąc listopad 2010 roku.

66/2010 Podpisanie znaczącej umowy

65/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

64/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

63/2010 Raport miesięczny za miesiąc październik 2010 roku.

62/2010 Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie połączenia AUXILIUM S.A. z ECA Group

61/2010 Podpisanie umowy o partnerstwie

60/2010 Umowa inwestycyjna.

59/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

58/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

57/2010 Zawarcie umowy Autoryzowanego Doradcy

56/2010 Uzupełnienie raportu nr 55/2010 – III kwartał 2010 r.

55/2010 Raport Kwartalny – III kwartał 2010 r. raport znajduje się również w zakładce: Raporty Okresowe

54/2010 Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.

53/2010 Zawarcie umowy na autoryzowane doradztwo w zakresie sporządzenia dokumentu informacyjnego.

52/2010 Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

51/2010 Zakup akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej.

50/2010 Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2010 roku.

49/2010 Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną.

48/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej.

47/2010 Podpisanie listu intencyjnego

46/2010 Uchwała nr 525/10 Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji.

45/2010 Przekazanie do GPW informacji o podziale (splicie) akcji Emitenta

44/2010 Wyodrębnienie działalności prowadzonej w ramach Autoryzowanego Doradcy od pozostałej działalności Spółki

43/2010 Zawarcie umów na Autoryzowane Doradztwo

42/2010 Złożenie do KDPW wniosku o dokonanie wymiany akcji (podział akcji Split).

41/2010 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 roku.

40/2010 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki i podział akcji Spółki (SPLIT) uchwalonych na WZA Emitenta w dniu 29.06.2010r.

39/2010 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

38/2010 Raport Kwartalny – II kwartał 2010 r. Raport znajduje się również w zakładce Raporty Okresowe

37/2010 Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.

36/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 6 miesięcy i roku obrotowy 2010.

35/2010 Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej

34/2010 Uzupełnienie raportu nr 29/2010

33/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

32/2010 Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

31/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do dokonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Odlewnie Polskie S.A. za rok obrotowy 2010.

30/2010 Wybór Członków Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji.

29/2010 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2010 r.

28/2010 Raport miesięczny za miesiąc maj 2010 roku.

27/2010 Zawarcie umów na Autoryzowane Doradztwo

26/2010 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza

25/2010 Raport roczny za 2009 rok Raport znajduje się również w zakładce Raporty Okresowe

24/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM S.A.

23/2010 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku.

22/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki giełdowej.

21/2010 Zakup jednostek uczestnictwa.

20/2010 Raport Kwartalny – I kwartał 2010 r. Raport znajduje się również w zakładce Raporty Okresowe

19/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki giełdowej.

18/2010 Wybór spółki z grupy firm Auxilium do dokonania przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

17/2010 Raport miesięczny za miesiąc marzec 2010 roku.

16/2010 Sprzedaż obligacji

15/2010 Informacja dotycząca porozumienia akcjonariuszy.

14/2010 Istotna informacja dotycząca sprzedaży akcji Rubicon Partners NFI S.A.

13/2010 Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

12/2010 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

11/2010 Raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku.

10/2010 Stanowisko Zarządu Auxilium S.A. w sprawie konfliktu Mewy i GPPI

9/2010 Zawarcie porozumienia akcjonariuszy.

8/2010 Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010 roku.

7/2010 Raport Kwartalny – IV kwartał 2009 r. raport znajduje się również w zakładce Raporty Okresowe

6/2010 Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2009 roku.

5/2010 Zmiana terminu przekazania raportu za IV kwartał 2009 r.

4/2010 Zawarcie umowy Autoryzowanego Doradcy

3/2010 Harmonogram przekazywania informacji finansowych.

2/2010 Wpis do KRS oddziału Auxilium w Bielsku Białej

1/2010 Zakup obligacji