International Poland

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

EBI 10/2019

Opublikowano: 13:08 24/05/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 8/2019 z dnia 17 maja 2019 r., Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2018 rok
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok