International Poland

Korekta raportu nr 13/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2019 r.

EBI 17/2019

Opublikowano: 15:47 27/06/2019

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2019 r., w którym Emitent nie podał informacji o zmianie § 19 ust. 1 Statutu Spółki.

Treść przed korektą:

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2019 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie było sytuacji w której nie podjęłoby uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Ponadto, podjęto uchwałę zmieniającą Statut Spółki. W związku z tym dotychczas obowiązująca treść § 2 ust. 1 Statutu „Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.” otrzymała brzmienie „Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie.” Zmiana dla swej skuteczności wymaga zarejestrowania przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść po korekcie:

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2019 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie było sytuacji w której nie podjęłoby uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Ponadto, podjęto uchwałę zmieniającą Statut Spółki. W związku z tym dotychczas obowiązująca treść § 2 ust. 1 Statutu „Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.” otrzymała brzmienie „Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie.” Jednocześnie dotychczas obowiązująca treść § 19 ust. 1 Statutu „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Krakowie lub w Warszawie.” otrzymała brzmienie „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Zabrzu, Wrocławiu i Poznaniu”. Zmiany dla swej skuteczności wymagają zarejestrowania przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Protokół_ZWZA_26_06_2019