International Poland

Zmiana porządku obrad

EBI 38/2014

Opublikowano: 15:54 06/06/2014

Zarząd ECA S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24.06.2014 r., uwzględniający punkt porządku obrad zgłoszony przez Akcjonariusza (RB 37/2014) dotyczący pokrycia straty Emitenta z lat ubiegłych wraz z propozycjami uchwał w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych i w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.

Całość materiałów Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.ecagroup.pl w zakładce: Strefa Inwestora/WZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.