International Poland

Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA

EBI 14/2014

Opublikowano: 15:13 24/03/2014

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.(dalej: „PTI S.A.”) z siedzibą w Poznaniu spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECA, do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego ww. podmiotu za I półrocze roku obrotowego 2014 i za rok 2014.

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. dokona:

– przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PTI S.A. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku tj. za I półrocze roku obrotowego 2014 oraz

– badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PTI S.A. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku tj. za rok obrotowy 2014.

PTI S.A. korzystała w przeszłości z usług ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka PTI S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.