International Poland

XV Konferencja CFO 05.12.2019 r. – aspekty rachunkowe, podatkowe, prawne

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w bezpłatnej Konferencji o tematyce finansowej, podczas której omawiane będą aspekty podatkowe, rachunkowe oraz prawne. Konferencja CFO to zapoczątkowany w 2010 roku przez Grupę UHY ECA cykl wydarzeń merytorycznych, organizowanych w największych miastach Polski.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa UHY ECA S.A. należąca do UHY International – sieci niezależnych firm członkowskich, świadczących usługi w zakresie audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz biznesowego na całym świecie.

Konferencje cieszą się dużą popularnością i dają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz uczestniczenia w wielu interesujących wykładach i dyskusjach ze specjalistami Grupy UHY ECA i nie tylko. Konferencja kierowana jest w szczególności do:

  • Prezesów Zarządów;
  • Członków Zarządów ds. Finansowych;
  • Dyrektorów Finansowych;
  • Dyrektorów Ekonomicznych;
  • Dyrektorów Działów Podatkowych;
  • Głównych Księgowych.

 


 

09:00-9:30

Rejestracja

09:30-9:45

Piotr Woźniak
Powitanie

09:45-10:15

Piotr Woźniak
Zmiany w prawie bilansowym
Ostatnie i nadchodzące zmiany w prawie bilansowym, w tym m.in.:

  • rozliczanie płatności w walutach obcych w regulacjach krajowych i międzynarodowych (Stanowisko KSR z 1 sierpnia 2019 r. oraz postanowienia KIMSF 22)
  • e-SF dla użytkowników UoR – problemy praktyczne z zamknięcia 2018 roku
  • Jednolity Europejski Format Raportowania – czyli „e-SF” dla Emitentów raportujących zgodnie z MSR/MSSF

10:15-10:45

dr Krystian Barłożewski
Raportowanie zarządcze dla grupy międzynarodowej – wyzwania i bariery
Analiza case study dot. raportowania zarządczego z poziomu centrali międzynarodowej grupy kapitałowej a nie pojedynczego lokalnego przedsiębiorstwa. Przegląd procesów i wspierających ich narzędzi, kluczowych ryzyk i problemów, stosowanych rozwiązań, kontroli wewnętrznych, podziału odpowiedzialności. Przydatne dla rosnących polskich przedsiębiorstw, które wchodzą na nowe rynki zagraniczne i szukają inspiracji do usprawnienia swoich procesów raportowych.

10:45-11:15

Michał Serafin
Ryzyka związane z cenami transferowymi w latach 2019-2020
Omówione zostaną główne ryzyka związane z obszarem cen transferowych i dokumentacji podatkowych, w tym sankcje za nierynkowy charakter transakcji oraz kwestie odpowiedzialności karno-skarbowej.

11:15-11:45

Przerwa kawowa

11:45-12:30

Adam Trawiński, dr Karolina Tobolska-Grela
Modele wynagradzania kadry menedżerskiej – aspekty prawne i podatkowe
Przegląd modeli wynagradzania kadry menedżerskiej w spółkach kapitałowych i osobowych (w tym w bardzo popularnej spółce z o.o. sp.k.), w ujęciu prawnym i podatkowym. Omówimy rozwiązania funkcjonujące na rynku, wskażemy ich wady i zalety, podpowiemy jak ograniczyć ryzyko prawne i podatkowe. Jakie rozwiązanie wybrać, aby skutecznie i przede wszystkim bezpiecznie motywować menedżerów? Co z testem przedsiębiorcy i zniesieniem limitu składek ZUS?

12:30-13:00

Dominik Biel
Sens ekonomiczny połączeń pod wspólną kontrolą
Połączenia pod wspólną kontrolą są wyłączone z zakresu przepisów MSSF w związku z tym, ujęcie ich w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF uzależnione jest głównie od ich sensu ekonomicznego. Podczas wykładu przedstawione zostaną rozważania na temat sensu ekonomicznego połączeń pod wspólną kontrolą oraz najnowsze ustalenia Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w tym zakresie

13:00-14:00

Lunch

14:00-15:00

Adam Trawiński, dr Karolina Tobolska-Grela, Michał Kołosowski, Dominik Biel, Piotr Woźniak
Panel dyskusyjny: Czy to już koniec planowania podatkowego?
Raportowanie schematów podatkowych (MDR), klauzule przeciw unikaniu opodatkowania, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych i członków zarządu – to tylko niektóre z wprowadzonych bądź rozważanych instrumentów odstraszających przedsiębiorców od podejmowania działań, których rezultatem byłoby osiągnięcie korzyści podatkowych. W trakcie panelu będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie: jak prowadzić przedsięwzięcia gospodarcze, aby minimalizować ryzyko sporu z fiskusem? Czy w obecnym otoczeniu prawnym planowanie podatkowe ma sens? Czy może zmierzamy w kierunku maksymalizacji opodatkowania?

 


 

PIOTR WOŹNIAK – PARTNER ZARZĄDZAJĄCY UHY ECA, CZŁONEK ACCA, BIEGŁY REWIDENT
Biegły rewident oraz Członek ACCA. Specjalizuje się w zakresie obsługi rynków kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, w szczególności sprawując nadzór nad Departamentem Audytu. Jest cenionym wykładowcą oraz autorem publikacji z zakresu rachunkowości.
MICHAŁ KOŁOSOWSKI – PARTNER UHY ECA, BIEGŁY REWIDENT, CZŁONEK RAD NADZORCZYCH/KOMITETÓW AUDYTU SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
Biegły rewident. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych oraz przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF. Swą szeroką wiedzą dzieli się jako wykładowca oraz autor artykułów dotyczących rachunkowości. Swoim bogatym doświadczeniem biznesowym i praktyczną wiedzą wspiera Jednostki Zainteresowania Publicznego – od wielu lat jest Członkiem Rad Nadzorczych Betacom S.A. i Unibep S.A.
ADAM TRAWIŃSKI – ASSOCIATE PARTNER UHY ECA, DORADCA PODATKOWY
Doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowo-prawnego PwC, gdzie uczestniczył w wielu projektach w szczególności dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego oraz z dziedziny fuzji i przejęć. Ostatnio związany z wiodącą kancelarią doradztwa podatkowego w Polsce, w której wraz z zespołem zajmował się prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych. W ramach UHY ECA kieruje działem doradztwa podatkowego oraz zajmuje się rozwijaniem usług doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów. Jest ekspertem z zakresu podatku dochodowego, specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z sukcesją i ochroną majątku. Adam jest autorem i współautorem komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych.
DR KAROLINA TOBOLSKA-GRELA – SENIOR ASSOCIATE UHY ECA, RADCA PRAWNY
Doktor nauk prawnych oraz radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych oraz w kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Prowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne z zakresu przekształceń, fuzji i przejęć. Aktywnie doradzała przy transakcjach aportowych, sprzedaży przedsiębiorstw i ich aktywów, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych, jak również praw wspólników spółek osobowych. Wspierała także klientów w procesie emisji obligacji korporacyjnych. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, przede wszystkim spółek, w zakresie ich tworzenia, bieżącej działalności, przygotowania i negocjowania umów, restrukturyzacji, likwidacji i sukcesji działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Jest autorką publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego, w tym współautorką monografii „Spółka komandytowo-akcyjna”.
DOMINIK BIEL – PARTNER UHY ECA, BIEGŁY REWIDENT
Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu i konsolidacji sprawozdań finansowych oraz przekształcaniu i wycenianiu przedsiębiorstw. Specjalizuje się także w doradztwie rachunkowym dla spółek giełdowych w zakresie zastosowania MSR/MSSF oraz przeprowadzaniu projektów pierwszej oferty publicznej (IPO). Brał udział w licznych projektach mających na celu wykrycie i zapobieganie nadużyciom (forensic audit). Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.
DR KRYSTIAN BARŁOŻEWSKI -PARTNER UHY ECA ADVISORY, ACCA
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w wiodących firmach doradczych z tzw. „Wielkiej Czwórki”, gdzie przez kilka lat prowadził i uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych oraz audytach systemów kontroli wewnętrznej. Zdobyte doświadczenie wykorzystał prowadząc projekty strategiczne oraz pełniąc funkcje kierownicze w obszarach finansów, sprzedaży i marketingu w największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie zagraniczne, które zdobywał podczas staży zawodowych i naukowych w Rosji oraz w Niemczech. Krystian jest biegłym rewidentem (nr w rejestrze: 12057), członkiem ACCA oraz posiada kwalifikacje Certified Internal Auditor. W Grupie UHY ECA jest odpowiedzialny za realizację i nadzór nad projektami doradczymi ukierunkowanymi na pomiar i poprawę efektywności przedsiębiorstw.
MICHAŁ SERAFIN – ASSOCIATE PARTNER
Doświadczenie zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach.


Data: 05.12.2019 rok
Lokalizacja:
budynek ATRIUM TOWER (Warszawa, al. Jana Pawła II 25)
Zapisz się na bezpłatną konferencję
Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji jest możliwe poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO najpóźniej do dnia 15.11.2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
KATARZYNA MACHNIK
tel.: +48 606 346 079
e-mail: katarzyna.machnik@uhy-pl.com


Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Konferencja organizowana jest przez Grupę UHY ECA zwaną dalej Organizatorem.
1. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników w związku z uczestnictwem w Konferencji.
2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu i ewentualnych noclegów Uczestników Konferencji.
3. Organizator zapewnia materiały Konferencyjne i poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz lunchu.
4. W celu dokonania zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie internetowej Organizatora. Kliknij TUTAJ, by przejść do formularza zgłoszeniowego.
5. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.
6. Limit miejsc dla uczestników z jednego podmiotu to 2 osoby.
7. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w terminie do 4 dni roboczych Organizator prześle Uczestnikowi
potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszeniowej.
8. Organizator zobowiązuje się do przesłania na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie zgłoszeniowej
informację o wszelkich zmianach związanych z Konferencją.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora na 5 dni
roboczych przed datą Konferencji. W przeciwnym wypadku Uczestnik zostanie obciążony kosztami w kwocie 400 zł.

Serdecznie zapraszamy,

Grupa UHY ECA


An independent member of UHY International