International Poland

Ustawa o fundacji rodzinnej została podpisana przez Prezydenta

W dniu 6 lutego Prezydent podpisał długo oczekiwaną Ustawę o fundacji rodzinnej. Głównym celem ustawy jest zarządzanie majątkiem i jego ochroną zgodnie z wolą, którą fundator określił w  statucie. Ustawa przyczyni się do zatrzymania majątku firmy w jednych rękach, co ma pomóc w kontynuacji prowadzenia biznesu w  perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Zgodnie z ustawą, fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale wyłącznie ograniczoną do:

  • zbywania mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem, o ile nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,
  • najmu, dzierżawy lub udostępniania na innej podstawie mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem,
  • przystępowania i uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą,
  • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,
  • udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, a także beneficjentom,
  • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji,
  • prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Przepisy przewidują także wyjątek od ogólnej reguły zachowku w prawie do dziedziczenia poprzez możliwość modyfikacji prawa do zachowku takie jak zrzeczenia się go, rozłożenia go na raty, odroczenia terminu płatności czy obniżenia jego wysokości.

Ponadto Ustawa zapewnia również zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń fundacji na rzecz beneficjentów, którzy są fundatorami oraz członkami ich najbliższej rodziny. Pozostali beneficjenci zapłacą podatek od przychodu według nowej stawki – 15%. Z kolei opodatkowanie samej fundacji będzie miało specyficzny charakter, albowiem fundacja będzie zobowiązana do zapłaty CIT dopiero w momencie dokonania świadczenia na rzecz beneficjenta lub wydania jej mienia. W odniesieniu do obu wskazanych powyżej zdarzeń podatek należny od fundacji rodzinnej również wynosić będzie 15% podstawy opodatkowania, która powinna zostać ustalona w wysokości wartości przekazanego świadczenia lub mienia.

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Kinga Burgiel
Konsultant podatkowy – Dział Cen Transferowych

e-mail: kinga.burgiel@uhy-pl.com