International Poland

Ulga na robotyzację – szansa na rozwój produkcji przemysłowej

Nowe ulgi podatkowe na gruncie Polskiego Ładu

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, którzy inwestują w rozwój poprzez zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań będą mogli liczyć ze strony państwa na konkretne ulgi podatkowe. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i związanych z nią potrzeb, przepisy Polskiego Ładu przewidują bowiem możliwość skorzystania z ulgi na prototyp, na robotyzację, na wsparcie innowacyjnych pracowników czy łącznego skorzystania z ulgi na działalność badawczo rozwojową (B+R) i ulgi na innowacje (IP Box).

Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją przemysłową na dużą skalę, do której wykorzystywane są różnego rodzaju maszyny i roboty przemysłowe, z pewnością będą zainteresowani przede wszystkim ulgą na robotyzację. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu w produkcji przemysłowej niewątpliwie niesie z sobą wiele korzyści: zwiększa produktywność firmy oraz konkurencyjność jej produktów na rynku. Z drugiej strony jednak zakup takiego sprzętu wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów, na co nie każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie pozwolić.

Zatem zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę założeniem, ulga na robotyzację ma ułatwić polskim przedsiębiorcom ponoszenie istotnych nakładów inwestycyjnych, co w dalszej perspektywie powinno przełożyć się na ich dalszy rozwój i coraz większą konkurencyjność na rynku, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Jednocześnie, ustawodawca nie wyklucza, iż polską ulgą na robotyzację będą zainteresowane również zagraniczne podmioty produkcyjne. Niższe niż zagranicą koszty produkcji w połączeniu z nową ulgą podatkową mogą bowiem stanowić dla nich dodatkową motywację do przeniesienia lub stworzenia nowych dużych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

Z ulgi na robotyzację będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), bez względu na:

 • formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wielkość prowadzonej działalności gospodarczej,
 • branżę, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Do czego będzie uprawniać ulga na robotyzację?

Zgodnie z art. 38eb ustawy o CIT obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Jednocześnie, kwota odliczenia nie będzie mogła przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Analogicznie, zgodnie z nowym art. 52jb ustawy o PIT, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o PIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Jednocześnie, kwota odliczenia nie będzie mogła przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odliczenie ulgi na robotyzację będzie następować w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Aby móc skorzystać z przedmiotowej ulgi, podatnik będzie musiał złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu w terminie przewidzianym na złożenie zeznania podatkowego.

Co będzie podlegać odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację?

Co do zasady, aby przedsiębiorca mógł odliczyć – w ramach ulgi na robotyzację – poniesione przez siebie wydatki, w pierwszej kolejności wydatki te muszą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisami ustawy o CIT i ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów poniesionymi na robotyzację będą:

 • koszty nabycia fabrycznie nowego sprzętu – będą to:
  • roboty przemysłowe,
  • maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane,
  • maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy, funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi, służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym,
  • maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,
  • urządzenia do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Robot przemysłowy, maszyna lub urządzenie peryferyjne – ustawowe definicje

Celem uniknięcia w przyszłości ewentualnych wątpliwości, czy zakupiony przez przedsiębiorcę sprzęt jest robotem przemysłowym albo maszyną lub urządzeniem peryferyjnym do tego robota funkcjonalnie z nim związanym, a co za tym idzie, czy poniesione przez przedsiębiorcę z tego tytułu wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów podlegający odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację, ustawodawca wprowadził do ustawy o CIT i ustawy o PIT stosowne definicje.

Robotem przemysłowym jest automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń; jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Z kolei przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu,
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe,
 • tory jezdne,
 • słupowysięgniki,
 • obrotniki,
 • nastawniki,
 • stacje czyszczące,
 • stacje automatycznego ładowania,
 • stacje załadowcze lub odbiorcze,
 • złącza kolizyjne,
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:
  • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,
  • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Kiedy będzie można skorzystać z ulgi na robotyzację?

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z omawianej ulgi w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku obrotowego, który rozpocznie się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpocznie się w 2026 r. Zatem pierwszego odliczenia z tytułu ulgi na robotyzację będzie można dokonać wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym za 2022 r., a ostatniego – wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym za 2026 r. Jednocześnie, nie jest wykluczone, że obecny 5-letni okres przewidziany na skorzystanie z ulgi, zostanie z czasem wydłużony. Takie rozwiązanie z pewnością ucieszyłoby poważnych graczy na rynku produkcji przemysłowej, rozważających poniesienie w niedalekiej przyszłości znacznych nakładów inwestycyjnych w rozwój swojego biznesu.

Skontaktuj się z nami

 
 

Barbara Jędrzejek
Biegły Rewident, Członek ACCA
Partner

mob.: + 48 694 234 781
e-mail: barbara.jedrzejek@uhy-pl.com

Katarzyna Sala
Prawnik, LL.M.
Partner

mob.: + 48 515 262 480
e-mail: katarzyna.sala@uhy-pl.com