International Poland

Przełomowa interpretacja indywidualna dotycząca ulgi na ekspansję

W dniu 14 listopada 2022 r. Dyrektor KIS wydał przełomową interpretację indywidualną (sygn. 0111KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD) dotycząca ulgi prowzrostowej, zwanej potocznie „ulgą na ekspansję”. Ulga ta została wprowadzona przez tzw. Polski Ład i ze względu na możliwość szerokiego jej zastosowania w prawie każdej branży, coraz więcej podatników wykazuje nią zainteresowanie. Niestety również w tym przypadku niejasna treść przepisów wywołuje wiele wątpliwości co do tego, w jakim zakresie można z niej skorzystać. Wydana interpretacja rzuca więc podatnikom optykę fiskusa na przedmiotową ulgę i pomaga zrozumieć (przynajmniej w części) treść niejasnych przepisów.

Głównym założeniem ulgi na ekspansję jest podwójne odliczenie kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W pierwszej kolejności koszty odlicza się od przychodu, tak samo, jak standardowe koszty uzyskania przychodu, a następnie dokonuje się ich odliczenia od dochodu. W ramach ulgi można odliczyć wydatki do wysokości 1 mln zł rocznie. Z ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej, podatku liniowym lub opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W celu skorzystania z ulgi przedsiębiorca musi w ciągu 2 kolejnych lat podatkowych,  licząc od roku, w którym poniósł koszty, spełnić jeden z trzech warunków: zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku, osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jako produkty należy rozumieć wyłącznie rzeczy wytworzone przez podatnika. Należy pamiętać, że dla skorzystania z ulgi uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce. Natomiast nie wlicza się produktów odpłatnie zbytych do podmiotów powiązanych wydatków, które zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie liczy się wydatków uwzględnionych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów o specjalnej strefie ekonomicznej lub o  wspieraniu nowych inwestycji.

W ramach ulgi można odliczyć wyłącznie koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Są to koszty:

 1. Uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika.
 1. Działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów.
 2. Dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów.
 3. Przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych.
 4. Przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Odliczenia z tytułu ulgi na ekspansje dokonuje się w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W sytuacji, gdy podatnik nie spełni żadnego z warunków dotyczących zwiększenia sprzedaży, będzie zobowiązany do zwrotu uprzednio odliczonej kwoty w zeznaniu podatkowym za rok, w którym upłynął termin na ich spełnienie.

W przedmiotowej interpretacji, Dyrektor KIS potwierdził, że w ramach ulgi można potrącić wynagrodzenia pracowników za czas, w którym zaangażowani byli w czynności takie jak działania sprzedażowe i marketingowe, pozycjonowanie strony internetowej firmy oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, a także wynagrodzenia kadry kierowniczej za czas pracy poświęcony na przygotowanie wyceny wyrobów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wynagrodzeń, konieczne jest prowadzenie ewidencji określającej jaką część swojego czasu pracy pracownik poświęca na działalność prowzrostową. Potwierdzone zostało także, że w ramach ulgi nie będzie możliwe odliczenie kosztów dojazdów samochodem służbowym do miejsca targów branżowych, co jest zgodne z literalnym brzmieniem przepisów, które dopuszczają jedynie rozliczenie kosztów biletów lotniczych. Co ważne, dla zastosowania ulgi, podatnik nie musi wykazywać związku przyczynowego pomiędzy poniesionymi kosztami a zwiększonymi przychodami.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS, zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów można także poprzez wzrost sprzedaży na rzecz dotychczasowych kontrahentów. Przepisy nie ograniczają kategorii ani grupy podmiotów, którym podatnik powinien złożyć ofertę, aby koszty przygotowania odpowiedniej dokumentacji odliczyć w ramach nowej preferencji. Niestety organ nie rozjaśnił wątpliwości co do tego, jakie cechy musi spełniać produkt, aby mógł być uznany za produkt nieoferowany do tej pory. Zdaniem organu zmiana gramatury, receptury, technologii wytwarzania lub formy opakowania, nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z produktem nowym. Również ustawa nie zawiera odpowiedniej definicji, przez co niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, jak duże muszą istnieć różnice od produktów dotychczas oferowanych, aby produkt mógł zostać uznany za nowy.

Bez wątpienia ulga na ekspansje jest ciekawym rozwiązaniem, które może pomóc wielu przedsiębiorcom zaoszczędzić na płaconym podatku. Jednak w trakcie jej stosowania należy pamiętać o tym, że katalog kosztów możliwych do odliczenia, które zostały poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, jak również zasady stosowania tejże ulgi zostały  ściśle określone w ustawie i należy pamiętać o istniejących ograniczeniach. 

 

Kinga Burgiel
Młodszy konsultant podatkowy

e-mail: kinga.burgiel@uhy-pl.com