International Poland

Obowiązek złożenia ORD-U za 2021 r.

Zbliżający się termin 31 marca br. wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, do których należy między innymi złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami tzw. formularz ORD-U. Od 1 stycznia 2022 roku w przypadku ORD-U składanych po 31.12.2021 (tj. za 2021 rok) obowiązek ten nie dotyczy podmiotów obowiązanych do złożenia formularza TPR. Jednakże wyłączona została możliwość zastosowania ww. zwolnienia dla podmiotów, które zawierają bezpośrednio lub pośrednio tzw. transakcje rajowe, co może wiązać się z obowiązkiem składania zarówno deklaracji TPR jak i ORD-U.

Formularz ORD-U

Obowiązek dotyczący ORD-U jest związany z umowami zawartymi z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i wynika z art. 82 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższy obowiązek dotyczy umów z nierezydentami:

  • powiązanymi: jeśli suma należności lub zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR. Należy pamiętać, że na potrzeby formularza ORD-U obowiązuje inna definicja podmiotów powiązanych niż w przypadku przepisów dotyczących cen transferowych, bowiem powiązanie kapitałowe występuje już od co najmniej 5% udziału w kapitale (a nie 25% jak w przypadku cen transferowych);
  • którzy posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo jeśli jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Zwolnienie od obowiązku złożenia formularza ORD-U

Jak wskazano wyżej, dzięki wprowadzonemu zwolnieniu część podatników (zobowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych tj. formularza TPR) będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od obowiązku złożenia formularza ORD-U. Zwolnienie to jednak nie dotyczy sytuacji, w której podmioty te zawierały transakcje:

  • bezpośrednie rajowe (o wartości powyżej 100 000 PLN) z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych,
  • pośrednie rajowe (o wartości powyżej 500 000 PLN).

Oznacza to, że gdy podmiot zawierał w okresie sprawozdawczym ww. transakcje, konieczne będzie złożenie ORD-U, pomimo późniejszego obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych.

Problemy praktyczne

Przedmiotowe zwolnienie może powodować problemy praktyczne u podatników. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie kilku problematycznych sytuacji:

  1. Podmiot jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych raportując transakcje kontrolowane przekraczające ustawowe limity (2 i 10 mln PLN); podmiot ten nie zawiera transakcji rajowych (pośrednich i bezpośrednich), spółka zawierała umowy z podmiotami powiązanymi które przekraczały limity dotyczące obowiązku ORD-U (300 000 EUR). Czy w takiej sytuacji spółka jest zobowiązana do złożenia ORD-U w zakresie transakcji niepodlegających raportowaniu w TPR, z uwagi na wyższe limity w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych?

Powyższe zwolnienie dotyczy podmiotu obowiązanego do złożenia informacji o cenach transferowych, a nie poszczególnych transakcji. Oznacza to, że w powyższym przykładzie nie wystąpi obowiązek złożenia ORD-U.

  1. Podmiot jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych raportując transakcje kontrolowane przekraczające ustawowe limity (2 i 10 mln PLN); podmiot ten nie zawiera transakcji rajowych (pośrednich i bezpośrednich), podmiot ten raportuje jednak w TPR tylko transakcje zwolnione z obowiązków dokumentacyjnych. Czy w takiej sytuacji spółka jest zobowiązana do złożenia ORD-U w związku ze zwolnieniami z obowiązków dokumentacyjnych?

Jak wyżej wskazano, zwolnienie w zakresie obowiązku złożenia ORD-U dotyczy podmiotu obowiązanego do złożenia TPR. W tej sytuacji nie ma znaczenia fakt, że spółka będzie raportować tylko transakcje zwolnione od obowiązków dokumentacyjnych. Tym samym spółka nie będzie zmuszona do złożenia ORD-U

  1. Podmiot jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych raportując transakcje kontrolowane przekraczające ustawowe limity (2 i 10 mln PLN) oraz transakcje rajowe (pośrednie i bezpośrednie). Czy w takiej sytuacji spółka jest zobowiązana do złożenia ORD-U oraz TPR?

Tak, spółka będzie zobowiązana do złożenia zarówno formularza ORD-U jak i deklaracji TPR.

  1. Podmiot nie weryfikował do tej pory obowiązków dokumentacyjnych w zakresie pośrednich transakcji rajowych, w pozostałym zakresie spełnia warunki zwolnienia.

Jeśli spółka nie weryfikowała do tej pory obowiązków dokumentacyjnych dla pośrednich transakcji rajowych lub ma przypuszczenia, że może w tym zakresie mieć obowiązki dokumentacyjne bezpieczniejszym podejściem może okazać się złożenie ORD-U, z uwagi na fakt, że termin na złożenie ORD-U upływa wcześniej niż deklaracji TPR.

Weryfikacja transakcji pośrednich może być problematyczne dla wielu podmiotów z uwagi na to, że te transakcje te będą raportowane/ dokumentowane w tym roku po raz pierwszy. Istotnym elementem w nowych przepisach, ziszczający obowiązek dokumentacyjny, jest rzeczywisty właściciel kontrahenta – niekoniecznie sam kontrahent. Weryfikacja rzeczywistego właściciela może odbyć się poprzez uzyskanie oświadczenia od kontrahenta, że jest on rzeczywistym właścicielem należności w ramach realizowanej transakcji. Jednakże, w przypadku, gdy spółka nie otrzyma oświadczenia od kontrahenta lub nie ustaliła kim jest rzeczywisty właściciel naszego kontrahenta, może być zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, oraz zaraportowania ww. transakcji w formularzu TPR. Tym samym, w trakcie roku może się okazać, że spółka była zmuszona złożyć ORD-U.

Analiza obowiązków dokumentacyjnych, w szczególności w zakresie nowych przepisów dotyczących tzw. pośrednich transakcji może przysporzyć wiele trudności. Zachęcamy więc do skorzystanie z pomocy specjalistów.

Skontaktuj się z nami

 

Dawid Jasiński
Starszy Konsultant Podatkowy

Tel.: +48 789 255 971
e-mail: dawid.jasinski@uhy-pl.com