International Poland

Nowe wzory formularzy TP-R

Pod koniec sierpnia 2022 r. Minister Finansów podpisała nowe rozporządzenia w  sprawie informacji o  cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Znowelizowane rozporządzenia co do zasady odnoszą się do stanu prawnego, który będzie obowiązywać dla transakcji mających miejsce w 2022 r., natomiast część przepisów rozporządzeń już znajduje zastosowanie do transakcji zawartych w roku wcześniejszym. W  konsekwencji, 28 września br. opublikowano zaktualizowane wersje formularzy elektronicznych TP-R za 2021 rok.

W pierwszej kolejności, warto przypomnieć kto zobowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych.

Zgodnie z art. 11t Ustawy CIT podmioty powiązane:

  • obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem,
  • lub realizujące transakcje kontrolowane określone w 11n pkt 1 (zwolnienie podmiotów krajowych)

przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych.

Przepis o tożsamym brzmieniu znajduje się w art. 23zf Ustawy o PIT.

Co do zasady, podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji TP-R składają ją do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłużono:

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  • oraz 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oznacza to, że podmioty których rok obrotowy rozpoczynał się 1 stycznia 2021 roku i był zgodny z rokiem kalendarzowym, będą zobowiązane złożyć deklarację TP-R (oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych) w terminie do końca grudnia 2022 roku.

Jak podatnicy mogli się już przyzwyczaić, co roku formularze TP-R zawierają pewne zmiany względem roku poprzedniego. Nie inaczej jest również w tym roku. Poniżej przedstawiamy co nowego pojawia się w  formularzach dotyczących obowiązków za 2021 rok:

  • doprecyzowanie informacji na temat rodzaju podmiotu składającego informację o cenach transferowych lub podmiotu dla którego jest składana informacja, możliwość wyboru pomiędzy osobą fizyczną z NIP, osobą fizyczną z PESEL, podmiotem z NIP lub podmiotem zagranicznym,
  • w związku ze zwolnieniem wprowadzonym przez tzw. ”Polski Ład”, brak konieczności uzupełnienia informacji o analizach porównawczych lub analizach zgodności dla transakcji zawieranych w 2021 roku przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców,
  • dla transakcji finansowych korzystających ze zwolnienia safe harbour wymagane będzie przedstawienie dodatkowych informacji finansowych w tym wartości transakcji, przedmiotu transakcji kontrolowanej, kwoty kapitały, waluty, wartości zadłużenia oraz kwoty odsetek naliczonych i zapłaconych.

Warto wspomnieć, że formularz w przyszłym roku również ulegnie zmianie. Będzie to konieczne ze względu na przepisy, które zaczną obowiązywać dopiero dla transakcji mających miejsce w 2022 roku, takie jak np. umieszczenie w formularzu TP-R oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Od momentu opublikowania zaktualizowanych wzorów, wszyscy podatnicy są zobowiązani do składania informacji o cenach transferowych na nowych formularzach.

Należy pamiętać, że informacje zebrane w TP-R umożliwiają organom podatkowym typowanie podmiotów do kontroli poprzez dane o podmiotach realizujących transakcje kontrolowane odbiegające od poziomu rynkowego.

Co istotne, aby poprawnie wypełnić formularz TP-R należy przygotować dokumentację cen transferowych (z wyjątkiem sytuacji w których podmiot będzie raportować tylko transakcje zwolnione z obowiązków dokumentacyjnych) zawierającą odpowiednie analizy porównawcze lub analizę zgodności. Z uwagi na czas potrzebny do prawidłowego sporządzenia dokumentacji, na podstawie których podmioty będą składać informację o cenach transferowych, podkreślamy, że warto zająć się tym obowiązkiem odpowiednio wcześniej, w celu dotrzymania terminu na złożenie TP-R.

Odpowiedzialność karnoskarbowa wiąże się zarówno z niezłożeniem deklaracji TP-R, jak i złożeniem jej po wymaganym terminie lub złożeniem deklaracji TP-R zawierającej nieprawdziwe informacje. W takich przypadkach podmiotowi zobowiązanemu do złożenia informacji o cenach transferowych grozi kara grzywny w wysokości nawet 720 stawek dziennych.

Pobierz nowy wzór TP-R

 

Skontaktuj się z nami

 

Kinga Burgiel
Młodszy konsultant podatkowy

e-mail: kinga.burgiel@uhy-pl.com