International Poland

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – możliwość wpływu na jego modyfikacje

W ramach swoich inicjatyw Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przeprowadza w tym roku konsultacje dotyczące Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej: „MSSF dla MŚP”).

Podczas drugiego przeglądu MSSF dla MŚP, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w styczniu bieżącego roku prośbę o informację (Request for Information).

Zebrane informacje powinny dać Radzie pogląd czy i w jakim zakresie standard dla małych i średnich przedsiębiorstw, powinien zostać dostosowany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, aby lepiej służyć użytkownikom sprawozdań finansowych sporządzonych.

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ogólne informacje

MSSF dla MŚP został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w lipcu 2009 roku. W 2012 roku rozpoczęto pierwszy kompleksowy przegląd standardu, w wyniku którego po konsultacjach z interesariuszami standard został zmodyfikowany w 2015 roku. Wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać od 01 stycznia 2017 roku. Obecnie stosowanie MSSF dla MŚP jest dozwolone lub wymagane prawem w 86 jurysdykcjach.

Standard jest kompletną regulacją opartą o zasady zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, które zostały uproszczone dla potrzeb małych i średnich jednostek. Przepis koncentruje się na potrzebach pożyczkodawców, kredytodawców i innych użytkowników sprawozdania finansowego, dla których istotną kwestię stanowi informacja o przepływach pieniężnych, płynności oraz wypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw.

MSSF dla MŚP jest mniej szczegółowy niż pełne Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Oficjalna, drukowana wersja przepisu zawiera około 240 stron, podczas gdy drukowana wersja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest sześciokrotnie dłuższa.

Standard dla małych i średnich przedsiębiorstw jest podzielony na 35 sekcji,  zawiera przedmowę oraz słownik.

Zakres prośby o informacje

Prośba o informacje obejmuje trzy części: A, B i C.

Część A koncentruje się na pytaniu, czy MSSF dla MŚP powinien zostać dostosowany do zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz w jakim terminie.

Część B dotyczy zgodności z poszczególnymi standardami takimi jak:

 1. MSSF 3: Połączenia jednostek,
 2. MSSF 9: Instrumenty Finansowe,
 3. MSSF 10: Skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 4. MSSF 11: Wspólne ustalenia umowne,
 5. MSSF 13: Ustalenie wartości godziwej,
 6. MSSF 15: Przychody z umów z klientami,
 7. MSSF 16: Leasing,
 8. MSR 19: Świadczenia pracownicze.

Część C dotyczy spraw dotychczas nieuregulowanych w MSSF dla MŚP. Jednym z takich zagadnień są kryptowaluty.

Termin na zgłoszenie uwag

Prośba o informacje jest otwarta na zgłaszane uwag do dnia 27 października 2020 roku. Termin uległ zmianie z powodu pandemii COVID-19. Wcześniejszy termin na złożenie uwag upłynął 27 lipca 2020 roku.

Jak wyrazić swoją opinię?

W zależności od możliwości organizacyjnych oraz czasowych opinię w powyższej sprawie można wyrazić na trzy sposoby:

 • list z komentarzem,
 • list z komentarzem bazującym na konkretnych zapytaniach,
 • wypełnienie ankiety.

Zapytania oraz ankieta są dostępne na stronie internetowej Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

W jakiej formie można przekazać informacje?

Preferowaną formą odpowiedzi jest forma elektroniczna poprzez:

Stronę internetową International Financial Reporting Standards (IFRS) lub drogą mailową na adres: commentletters@ifrs.org

Odpowiedź można również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

IFRS Foundation

Columbus Building

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HD

United Kingdom

Więcej informacji na temat drugiego kompleksowego przeglądu MSSF dla MŚP można znaleźć na stronie internetowej IFRS >>>

Skontaktuj się z nami

 

Barbara Jędrzejek
Biegły Rewident, Członek ACCA
Partner

mob.:   + 48 694 234 781
e-mail:  barbara.jedrzejek@uhy-pl.com