International Poland

Kolejny korzystny wyrok NSA w sprawie kosztów finansowania dłużnego

NSA wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. (sygn. akt II FSK 1488/20) oddalił skargę kasacyjną fiskusa w sporze dotyczącym sposobu limitowania kosztów finansowania dłużnego. Po raz kolejny potwierdził korzystne dla podatników stanowisko, iż w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r., kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która u podatnika może stanowić koszty uzyskania przychodów, powinna być ustalona jako suma dwóch wartości (składników): 3.000.000 zł oraz 30% podatkowego wskaźnika EBITDA. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie utrzymywał natomiast, iż podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo wartość kosztów finansowania dłużnego określoną przez limit potrącalności wyznaczony jako 30% podatkowej EBITDA, albo wartość określoną przez próg 3.000.000,00 zł – w zależności która z tych wartości jest wyższa.

W ustnych motywach uzasadnienia NSA po raz kolejny wskazał, iż w warstwie językowej przepisy art. 15c ust. 1 i ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT nie pozostawiają wątpliwości co do prawidłowości korzystnego dla podatników stanowiska. Sąd za bezzasadne uznał zarzuty skargi kasacyjnej odwołujące się do Dyrektywy ATAD – skoro ustanawia ona znacznie wyższy limit kosztów finansowania dłużnego, jakie bez limitu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (3 mln EUR). Przypomniał ponadto, iż Państwo (organ państwa) nie może powoływać się bezpośrednio na dyrektywę wobec osób fizycznych i prawnych, i nakładać na nie – przez stosowanie wykładni zgodnej z celami dyrektywy – obowiązków z niej wynikających, które nie zostały określone lub zostały niewłaściwie określone w przepisach krajowych.

Nadmienić należy jednak, iż przepisy dotyczące limitowania kosztów finansowania dłużnego zostały znowelizowane z dniem 1 stycznia 2022 r. i następnie od dnia 1 stycznia 2023 r. Aktualnie z ustawy o CIT wynika wprost, iż podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot: kwotę 3.000.000 zł albo  kwotę obliczoną jako 30% podatkowej EBITDA. Orzeczenia NSA pozostaje jednak istotne dla rozliczeń CIT podatników za lata 2018-2021.

 

Skontaktuj się z nami

 

Arkadiusz Juzwa
Senior Manager
Doradca podatkowy (nr wpisu 11296)

Tel.: +48 664 407 349
e-mail: arkadiusz.juzwa@uhy-pl.com