International Poland

XII Konferencja CFO podsumowanie

13 października 2016 r. odbyła się we Wrocławiu XII Konferencja CFO “Aspekty rachunkowe, podatkowe, prawne i zarządzania ryzykiem”, zorganizowana przez Grupę UHY ECA.
Była to kolejna edycja zapoczątkowanego w 2010 roku cyklu wydarzeń merytorycznych, jaki realizowany jest w największych miastach Polski.
Spotkanie to dało możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz uczestniczenia w interesujących wykładach i dyskusjach prowadzonych przez specjalistów z Grupy UHY ECA i nie tylko.

Konferencję rozpoczął dr Roman Seredyński, Partner zarządzający w Grupie UHY ECA. W swym wystąpieniu omówił m.in. proces wyboru biegłego rewidenta i komunikacji z biegłym rewidentem począwszy od spotkania wstępnego, przez spotkanie po badaniu wstępnym, aż do komunikacji po zakończeniu prac audytowych. Wskazał jednocześnie na kwestie, jakie należy rozważyć przy ewentualnym rozwiązaniu umowy na usługi biegłego rewidenta. Ponadto przedstawił projekt Ustawy o Biegłych Rewidentach nawiązując między innymi do art. 77 niniejszego projektu oraz omówił usługi zabronione dla audytorów badających sprawozdanie finansowe jednostek zainteresowania publicznego.

Konferencja CFO Wrocław 2016_dr Roman Seredyński

Konferencja CFO Wrocław 2016 dr Roman Seredynski

Kolejny wykład poprowadził Piotr Woźniak, Partner zarządzający w Grupie UHY ECA. Tematem jego wystąpienia były podstawy zmian prawa bilansowego, zmiany w Ustawie o Rachunkowości oraz wybrane zmiany w regulacjach MSR/MSSF. Prelegent nawiązał m.in. do wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. W szczegółowy sposób omówił kategorie jednostek mikro i jednostek małych w świetle zmian Ustawy o Rachunkowości dostosowujących do wymagań dyrektywy UE. Na zakończenie scharakteryzował zmiany w regulacjach MSR/MSSF zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do stosowania przed i po 1 stycznia 2016, akcentując jednocześnie zmiany w tych regulacjach do stosowania po 1 stycznia 2017 roku.

Konferencja CFO Wrocław 2016 Piotr Woźniak

Konferencja CFO Wrocław 2016_Piotr Woźniak

Po przerwie, która stała się świetną okazją zarówno do wymiany opinii po dyskusji, jak i pierwszej integracji uczestników Konferencji, swoją prelekcję przeprowadził Michał Serafin, Manager ds. Cen transferowych w Grupie UHY ECA. Jej tematem były istotne zmiany przepisów z zakresu cen transferowych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Prelegent wskazał, iż cel wprowadzenia tych zmian wynika z dostosowania polskich przepisów do regulacji prawnych Unii Europejskiej, zwłaszcza zawartych w wytycznych OECD, podjęcie przez państwa członkowskie idei wspólnego podejścia do kwestii cen transferowych i dokumentacji, a także konieczności zmian zasugerowanych przez Prezesa NIK. Słuchacze mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie o podatników objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej w świetle nowelizacji przepisów oraz poznali trójstopniowy charakter obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Konferencja CFO Wrocław 2016 Michal Serafin

Kolejnym prelegentem Konferencji był Paweł Jackowski, Associate Partner w Grupie UHY ECA, a temat jego wykładu stanowiła klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Prowadzący wskazał, iż nowa klauzula obowiązuje od 15 lipca 2016 r. i ma zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy. Przedstawił również zastosowanie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania w praktyce, omawiając m.in. wykorzystanie instrumentu hybrydowego, trustu bądź fundacji oraz wykorzystania zakładu podatkowego.

Następnie uczestnicy Konferencji wysłuchali prelekcji dr Krystiana Barłożewskiego, Associate Partnera w Grupie UHY ECA, który szeroko omówił zagadnienie zarządzania ryzykiem w praktyce. Wskazał m.in. jego regulacje prawne i administracyjne nawiązując do Ustawy o Biegłych Rewidentach, Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o ofercie publicznej, dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie czy też zasad ładu korporacyjnego wydanego przez KNF. Po omówieniu podstawowych standardów zarządzania ryzykiem prelegent przedstawił nasze doświadczenia z wdrożenia systemu zarządzania.

Tegoroczną edycję wydarzenia uatrakcyjnił swoim wystąpieniem Tomasz Sadurski – Senior Associate, Restructuring Advisor w spółce JP WEBER. Przedstawił nowe przepisy wynikające z prawa restrukturyzacyjnego, które przewiduje szereg instrumentów oraz narzędzi dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej kondycji finansowej. Scharakteryzował nowe rozwiązania restrukturyzacyjne, w tym postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe i przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Spotkanie zakończyło się prelekcją Tomasza Moszczyńskiego, Managera w Grupie UHY ECA. Wykład poświęcony został omówieniu praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2016 r. obowiązku przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w formie pliku JPK. Prelegent wskazał jakie zmiany zostały dokonane w ordynacji podatkowej i szczegółowo scharakteryzował jednolity plik kontrolny odnosząc się do podmiotów, jakie go stosują, formatu i zakresu danych, a także kwestii praktycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w XII Konferencji CFO.

band-konferencja-cfo-uhy-eca-2016