International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych APS Energia S.A.

ESPI 20/2017

Opublikowano: 09:29 01/06/2017

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje, że powziął informację o wyborze przez APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019; przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za I półrocza lat obrotowych 2017, 2018 i 2019.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż APS Energia S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.