International Poland

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016

EBI 9/2017

Opublikowano: 19:24 28/04/2017

Zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Opinia_i_raport_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_2016

Skonsolidowany_raport_roczny_Grupy_UHY_ECA_-_2016

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UHY_ECA_-_2016