International Poland

Raport miesięczny za listopad 2017 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 31/2017

Opublikowano: 14:16 21/12/2017

Zarząd UHY ECA S. A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2017 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 30 listopada 2017 r.:

W systemie EBI:

29/2017 Raport miesięczny za październik 2017 r. wraz z danymi finansowymi

28/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2017 r.

27/2017 Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

W systemie ESPI:

44/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2017 r.

43/2017 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych AB S. A.

42/2017 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych KOFAMA Koźle S. A.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów za 2017 r., raport za III kwartał br. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 09.11.2017 r.

5) Wynik finansowy za listopad 2017 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA w listopadzie 2017 r. wypracowała ponad 0,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 73 tys. zł. Zysk netto w listopadzie wyniósł 62 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły blisko 0,5 mln zł, osiągając przy tym 167,1 tys. zł straty ze sprzedaży. Strata netto w listopadzie 2016 r. wyniosła 17,2 tys. zł. Narastająco na koniec listopada 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły blisko 9,2 mln zł, a zysk netto 424 tys. zł. Oznacza to spadek wyniku finansowego netto o 263 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.