International Poland

Ustawa antykryzysowa jako ratunek w dobie koronawirusa

 Tarcza antykryzysowa ma w czasie pandemii zapewnić nie tylko bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywatelom i firmom, ale także ochronę miejsc pracy. Część rozwiązań pomoże biznesom zmniejszyć obciążenia finansowe w tym trudnym czasie, dlatego warto przyjrzeć się zawartym tam rozwiązaniom.

Rozwiązania zawarte w ustawie:

 • zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i jego pracowników; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie;
 • świadczenie postojowe w kwocie 2080,00 zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty – stratę poniesioną w 2020 r. będzie można odjąć w 2021 r. od dochodu osiągniętego w 2019 r., czyli wstecznie. Ma to przynieść ulgę przedsiębiorcom – zarówno tym, którzy płacą PIT, jak i rozliczającym CIT. Gdyby nie to rozwiązanie, to stratę za 2020 r. można byłoby odjąć tylko od dochodu za 2021 r. i lata następne;
 • wsparcie firm transportowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

 

Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?

 1. Przesunięcia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.) – ma to częściowo odciążyć finansowo firmy.
 2. Przesunięcia obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Przedsiębiorcy dostają dodatkowe 3 miesiące na dostosowanie swoich systemów do nowych wymogów.
 3. Przesunięcia matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Jak powyżej, firmy zyskują więcej czasu na dostosowanie rozwiązań.
 4. Przesunięcia obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r. 
 5. Odroczenia do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 6. Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 7. Wydłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. – rozwiązanie dla podatników którzy mają obowiązek ich składania.
 8. Wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 9. Przesunięcia terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych, dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.
 10. Odroczenia podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r. – podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy lipiec-grudzień 2020 r.
 11. Możliwości odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 12. Wydłużenia okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 13. Większej dostępności kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:
 • Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy;
 • Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł;
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych;
 • Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. 
 1. Ulgi z tytułu darowizn przekazanych na walkę z korona wirusem – wprowadzone zostaną odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych), przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, czy Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 2. Przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 – przesunięcie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. Rozporządzenia znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, z tym że dla podatników:

1) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r.;

2) dla pozostałych podatników – termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r.

 1. Przesunięcia terminów sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2019 dla:

1) spółek giełdowych – termin sporządzenia przypada na koniec maja 2020 r. a termin zatwierdzenia do końca sierpnia 2020 r.;

2) pozostałych podmiotów – termin sporządzenia przypada na koniec czerwca 2020 r. a termin zatwierdzenia do końca września 2020 r.