International Poland

Obowiązki płatników związane z poborem WHT

Zyskaliśmy więcej czasu

UHY ECA pragnie poinformować, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1203), do dnia 31 grudnia 2019 r. przełożono ustanowione w poprzednim rozporządzeniu wyłączenie lub ograniczenie stosowania niektórych przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT), które wprowadzono do ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2019 r. Wybrani płatnicy ponownie otrzymali w ten sposób więcej czasu na przygotowanie się do niektórych nowych regulacji.

Nowe zasady, większa odpowiedzialność

Należy wspomnieć, iż obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie podatku u źródła, stanowią jedną z najistotniejszych zmian w podatkach dochodowych, jakie weszły w życie w bieżącym roku. Znacząco zwiększają odpowiedzialność płatników za prawidłowy pobór podatku, wprowadzają zasadę obowiązku poboru podatku wg stawek krajowych w przypadku gdy kwota należności podlegających podatkowi u źródła, wypłacanych w trakcie roku podatkowego płatnika temu samemu podatnikowi, przekracza 2 mln zł (bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) oraz przewidują odstępstwa od powyższej zasady, związane ze spełnieniem przez podatnika określonych w ustawie wymogów formalnych.

WHT a CIT i PIT

Minister Finansów ponownie zdecydował, iż obowiązek poboru podatku wg stawki krajowej po przekroczeniu progu 2 mln zł, pozostanie ograniczony lub wyłączony w przypadku wypłat należności dokonywanych do dnia 31 grudnia 2019 r., lecz tym razem tylko w przypadku należności opodatkowanych WHT na podstawie ustawy o CIT (tj. wypłacanych podmiotom zagranicznym, którzy są podatnikami podatku dochodowego osób prawnych). W ten sposób po raz drugi odroczono stosowanie niektórych nowych regulacji, o kolejne 6 miesięcy.

W przypadku należności opodatkowanych WHT na podstawie ustawy o PIT (w szczególności wypłacanych zagranicznym osobom fizycznym), wprowadzone od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o PIT dotyczące WHT, nakazujące, jako zasadę, pobór podatku wg stawki krajowej po przekroczeniu progu 2 mln zł, są już regulacjami obowiązującymi – ich stosowanie nie zostało odroczone o kolejne 6 miesięcy – w przeciwieństwie do regulacji dotyczących ustawy o CIT.

Wymiana informacji podatkowych

Identycznie jak w przypadku poprzedniego rozporządzenia „prolongującego”, nie ma ono charakteru bezwarunkowego. Ograniczenie obowiązku poboru podatku u źródła znajduje zastosowanie, o ile istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym ma siedzibę lub zarząd zagraniczny podatnik.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż omawiane rozporządzenie:

  • po raz kolejny, wyłącznie czasowo odracza obowiązek stosowania nowych regulacji przez płatników, a więc nie jest to trwałe wyłącznie ich obowiązywania,
  • jest rozporządzeniem do ustawy o CIT, w związku z powyższym obejmuje wyłącznie należności wypłacane podmiotom zagranicznym, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Ponadto należy mieć na uwadze, iż „odroczenie” przewidziane w rozporządzeniu dotyczy wyłącznie stosowania przepisów zobowiązujących do poboru podatku u źródła wg stawki krajowej po przekroczeniu limitu 2 mln zł. W pozostałym zakresie już od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują pozostałe znowelizowane przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT w zakresie podatku u źródła, w tym m.in. wymóg stosowania przez płatnika należytej staranności przy weryfikacji warunków stosowania stawki podatku innej niż krajowa, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.