International Poland

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Opublikowano  2019-12-11 16:35:05

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie postanowienia, w przedmiocie m. in. zmian w Statucie Spółki, na podstawie którego dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu w zakresie nowej siedziby Spółki. Zgodnie z przedmiotowym wpisem, obecnie siedziba Spółki znajduje się w Warszawie pod adresem: ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa.

 

Dotychczas obowiązujący tekst §2 ust. 1 Statutu:

„Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.”

Zarejestrowana zmiana §2 ust. 1 Statutu:

„Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie.”

 

Dotychczas obowiązujący tekst §19 ust. 1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Krakowie lub w Warszawie.”

Zarejestrowana zmiana §19 ust. 1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Zabrzu, Wrocławiu i Poznaniu.”

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”